Fondy

Neviete sa rozhodnúť, do ktorého fondu investovať? Odpovedzte na otázky, ktoré môžu byť užitočné pri vašom rozhodovaní.

Vyberte si fond, stačí odpovedať na dve otázky

Všetky podielové fondy

Fond je určený klientom, ktorí uprednostňujú dlhodobý pozvoľný rast svojej investície.

Fond je vytvorený pre klientov, ktorí akceptujú možnosť kolísania hodnoty investície s cieľom vyššieho zhodnotenia.

Pre klientov, ktorí už majú skúsenosti s podielovými fondmi, akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti zhodnotenia vložených prostriedkov a majú záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie.

Fond je ideálny pre klientov, ktorí majú skúsenosti s bežným účtom a termínovaným vkladom a potrebujú mať zabezpečenú maximálnu možnú likviditu svojej vloženej investície pri minimálnych vstupných nákladoch.

Tento fond je zameraný na realitný sektor a dlhodobé projekty.

V tomto fonde môžu klienti dosiahnuť vysoké kapitálové zhodnotenie v dlhodobejšom časovom horizonte, ak akceptujú vyššie riziko.

Fond je určený pre klientov, ktorí už majú skúsenosti s podielovými fondmi, akceptujú to, že hodnota investície môže kolísať a majú záujem o dlhodobejšie zhodnocovanie.

Upozornenie: Uvedené otázky a ich výsledok sú výlučne len informatívne a nezáväzné a nie sú žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy ani odporúčaním investíciu vykonať. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. na www.penzijna.sk neposkytuje investičné rady ani investičné poradenstvo. Akýkoľvek výsledok odpovedí na uvedené otázky nemá pre klienta a spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. záväzný charakter.