Vrátenie podielového listu

Svoj podielový list nám môžete kedykoľvek predložiť na vyplatenie. Vyplatíme vám jeho aktuálnu sumu.

O vrátení podielového listu

Vážený podielnik/podielnička,

Podielnik otvoreného podielového fondu je oprávnený svoje podielové listy kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, predložiť na vyplatenie. Správca je povinný bez zbytočného odkladu žiadosť podielnika o vyplatenie podielových listov zrealizovať v súlade so Štatútom fondu s použitím prostriedkov z jeho majetku.  Za týmto účelom Za týmto účelom nás navštívte priamo v sídle spoločnosti alebo navštívte ktorékoľvek obchodné miesto Prvej Penzijnej, kde s Vami bude spísaná žiadosť o vyplatenie podielových listov, ktorá bude na jej realizáciu doručená Prvej Penzijnej.