Prevod podielových listov

Na tomto mieste si môžete stiahnuť vzor darovacej zmluvy, ktorá podielnikovi umožňuje previesť podielové listy otvorených podielových fondov na inú osobu.

O prevode podielových listov

Vzor darovacej zmluvy je možné získať z našej internetovej stránky, prípadne na obchodnom oddelení Prvej Penzijnej správ. spol., a. s.

Pozor! Touto darovacou zmluvou nie je možné previesť zaknihované podielové listy (uzavreté podielové fondy), tento prevod možno uskutočniť len prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., alebo jeho člena.