Vydanie a prevody podielových listov

Na tomto mieste si môžete stiahnuť vzor darovacej zmluvy, ktorá podielnikovi umožňuje previesť podielové listy otvorených podielových fondov na inú osobu.

Zmeny údajov v zmluve

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite na adresu:

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

Typ zmenyAko je možné zmenu vykonať?
Trvalá adresa
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Korešpondenčná adresa
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Priezvisko
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť + kópia oboch strán OP alebo kópia sobášneho listu
Titul
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
Plnomocenstvo
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť - PLNOMOCENSTVO - žiadosť úradne overená notárom alebo matrikou + kópia oboch strán OP
E-mail
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Telefónne číslo
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • písomná žiadosť – Pokyn na zmenu údajov + kópia oboch strán OP
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP
Heslo (Karta podielnika)
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. 
 • e-mailová žiadosť (prva@penzijna.sk) + kópia oboch strán OP

Vydanie a prevody podielových listov

Vzor darovacej zmluvy je možné získať z našej internetovej stránky, prípadne na obchodnom oddelení Prvej Penzijnej správ. spol., a. s.

Pozor! Touto darovacou zmluvou nie je možné previesť zaknihované podielové listy (uzavreté podielové fondy), tento prevod možno uskutočniť len prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., alebo jeho člena.