Úrokové riziko

Znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

Späť na slovník pojmov