Primárny trh

Časť trhu cenných papierov, na ktorom sa predávajú cenné papiere práve vystavené (emitované) svojim prvým majiteľom.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu

Späť na slovník pojmov