Priebežné poplatky

Všetky platby z majetku v podielovom fonde, ktoré sú ustanovené zákonom alebo štatútom podielového fondu a sú uvedené v KIID.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh

Späť na slovník pojmov