Portfólio

Portfóliom označujeme súbor cenných papierov alebo iných aktív, do ktorých je v zmysle zákona o kolektívnom investovaní možné investovať. Portfólio je zároveň rozdelením investičných zdrojov s cieľom zníženia rizika a maximalizovania zisku pri investíciách do podielových fondov.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Podielový list | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh

Späť na slovník pojmov