Podielový list

Môže byť listinný alebo zaknihovaný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy našich podielových fondov sú zaknihované, jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde.

Peňažný trh | Podfond | Podiel | Podielnik | Pokladničná poukážka | Pomer riziko/výnos | Portfólio | Predajný prospekt | Priebežné poplatky | Priemerný rating portfólia fondu | Primárny trh

Späť na slovník pojmov