Majetkový účet

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov vedený depozitárom. Na tomto účte sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.

| Maklér | Manažér portfólia | Market maker | Menové riziko | Menovitá hodnota

Späť na slovník pojmov