Kreditné riziko

Kreditné riziko je označením rizika nesplnenia záväzkov zo strany eminenta. Pod kreditným rizikom rozumieme situáciu, v ktorej klient nemôže alebo nechce splatiť svoje záväzky v plnej výške a v termíne ich splatnosti. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší priemerný rating portfólia fondu.

Kapitálový trh | Kľúčové informácie pre investorov (KIID) | Konto podielnika | Kupón | Kurz fondu

Späť na slovník pojmov