Konto podielnika

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov otvorený a vedený Depozitárom. Na Konte podielnika sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.

Kapitálový trh | Kľúčové informácie pre investorov (KIID) | Kreditné riziko | Kupón | Kurz fondu

Späť na slovník pojmov