Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančného trhu a slúži najmä na financovanie strednodobých a dlhodobých investícií. Na kapitálovom trhu sa stretávajú emitenti a investori, ktorí obchodujú s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

| Kľúčové informácie pre investorov (KIID) | Konto podielnika | Kreditné riziko | Kupón | Kurz fondu

Späť na slovník pojmov