Emisie podielových listov

Podielové listy každého podielového fondu alebo podfondu sa môžu vydávať vo viacerých emisiách, ktoré sa od seba môžu odlišovať napr. druhom investorov, ktorým je emisia určená, výškou vstupného alebo výstupného poplatku, výškou minimálnej investovanej sumy, výškou odplaty za správu, menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená, spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo kombináciou uvedených charakteristík.

| Emitent | ETF (verejne obchodované fondy) | EURIBOR/EURIBID | Európska centrálna banka (ECB)

Späť na slovník pojmov