Depozitár

Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má na výkon činností depozitára povolenie od Národnej banky Slovenska. Depozitár okrem iného je zodpovedá  za správne určenie čistej hodnoty majetku podielového fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu.

| Depozitný certifikát | Derivát | Diverzifikácia | Dividenda | Dlhopis | Durácia

Späť na slovník pojmov