CPPI

CPPI - Metóda Constant Proportion Portfolio Insurance, ktorá sa používa pri zaistených fondoch na taktické riadenie podielu akciových investícií. Pri uvedenej metóde sa priebežne vypočítava, aké vysoké môže byť maximálne percentuálne zastúpenie akciových investícií v podielovom fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ investičnej politiky fondu, pričom model pri tomto výpočte používa konštantnú premennú (v prípade DPI modelu sa používa variabilná premenná).

Cenný papier | Centrálna banka | Čistá hodnota majetku fondu | Credit default swap (CDS)

Späť na slovník pojmov