Zabezpečenie investície

Kolektívne investovanie prostredníctvom vytvárania a spravovania podielových fondov podlieha jednému z naprísnejších schvaľovacích, vykonávacích a kontrolných úkonov a postupov, aké sú uplatňované v podnikateľskom prostredí. Ich cieľom je dosiahnuť a zabezpečiť maximálnu ochranu občanov, ktorí sa rozhodnú stať investormi - podielnikmi.

Len na ilustráciu:

Bežná, nelicencovaná spoločnosť vznikne a podniká v podstate len podľa základného zákona Obchodného zákonníka.

Licencovaná správcovská spoločnosť ešte skôr, ako začne spravovať majetok podielnikov musí splniť kritéria množstva zákonov:

 • Obchodný zákonník
 • Zákon o kolektívnom investovaní
 • Zákon o cenných papieroch a investičných službách
 • Zákon o burze cenných papierov
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Finančné prostriedky v podielových fondoch sú okrem toho priebežne chránené kontrolami

 • vnútorného audítora
 • depozitára
 • dozornej rady
 • audítorom
 • Národnou bankou Slovenska

Okrem toho

 • majetok v podielových fondoch je evidovaný, účtovaný a spravovaný osobitne od vlastného majetku správcovskej spoločnosti
 • celý majetok fondu je výhradne spoločným majetkom jeho podielnikov,
 • správcovská spoločnosť musí pravidelne zverejňovať údaje o hospodárení s majetkom podielového fondu aj so svojim majetkom

Ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní veľmi presne ukladajú, akým spôsobom a v akom finančnom objeme môže správcovská spoločnosť nakladať s majetkom v podielových fondoch, teda s majetkom klientov.