SASS

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) je záujmovým združením právnických osôb. Jej činnosť je zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov, ako aj koordináciu a reguláciu činnosti jej členov. Napomáha vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie v oblasti kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky a podporuje investičné aktivity obyvateľstva na kapitálovom trhu.

Asociácia ďalej

  • dbá na riadny výkon činnosti svojich členov, jej vysokú profesionálnu a etickú úroveň;
  • usmerňuje činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardami platnými v tejto oblasti;
  • spolupracuje s orgánom štátneho dozoru nad kapitálovým trhom pri zabezpečovaní dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov zo strany svojich členov;
  • vytvára predpoklady na zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov členov Asociácie, ako aj ďalších účastníkov finančného trhu;
  • zastupuje záujmy členov a presadzuje ich odôvodnené požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, s organizátormi verejného trhu s cennými papiermi, s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a pod.;
  • napomáha pri mimosúdnom riešení sporov medzi členmi Asociácie a podielnikmi podielových fondov, resp. akcionármi investičných fondov, prípadne medzi členmi Asociácie navzájom;
  • informuje odbornú a širokú verejnosť o možnostiach kolektívneho investovania a poskytuje základné informácie o svojich členoch;
  • poskytuje informačné, poradenské a reklamné služby

PRVÁ PENZIJNÁ je zakladajúcim členom Asociácie správcovských spoločností, v ktorej rámci sa s ostatnými členmi výraznou mierou podieľa aj na príprave právnych predpisov v oblasti podnikania na kapitálovom trhu a kolektívneho investovania. Je spolutvorcom "Pravidiel transparentného podnikania", vďaka ktorým možno občanom priblížiť objektívne a úplné informácie o výsledkoch hospodárenia správcovských spoločností a nimi spravovaných podielových fondoch.