NBS

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva dohľad nad subjektami pôsobiacimi na kapitálovom trhu. NBS je najvyšším kontrolným orgánom nad správcovskými spoločnosťami a vykonáva funkciu štátneho dozoru. Je oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dozoru údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dozoru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon štátneho dozoru.

NBS je pri výkone štátneho dozoru nestranná a nezávislá a je povinná dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dozoru. Pri výkone štátneho dozoru kontroluje najmä dodržiavanie ustanovení zákona o kolektívnom investovaní a osobitných predpisov, dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov spoločnosti, dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa zákona, plnenie sankčných opatrení uložených právoplatným rozhodnutím a dodržiavanie postupov na vykonávanie vnútornej kontroly.

Ak NBS zistí, že boli porušené povinnosti uvedené v zákone alebo uložené na základe zákona, môže uložiť sankcie rôzneho druhu a intenzity od upozornenia, cez sankcie finančného charakteru až po odobratie licencie.