Naše povinnosti

Správcovská spoločnosť:

  • musí priebežne zabezpečovať dodržiavanie podmienok, na základe ktorých dostala licenciu (t. j. povolenie na správu podielových fondov)
  • nesmie uprednostňovat svoje záujmy pred záujmami klientov
  • musí dodržiavať pravidlá obozretného podnikania a pravidlá pre obmedzenie a rozloženie trhového rizika vyplývajúceho z pohybu cien cenných papierov
  • nesmie použiť majetok v podielovom fonde na žiadny iný účel, len na investovanie v prospech podielnikov
  • musí v médiach dostupných širokej verejnosti pravidelne a pravdivo informovať o vývoji ceny podielových listov a o nakladaní s majetkom v podielových fondoch a so svojím vlastným majetkom