Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Členovia tohto orgánu musia spĺňať kritériá ustanovené zákonom o kolektívnom investovaní. Schvaľujú ich akcionári spoločnosti avšak až po predchadzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.

Dozorná rada

  • dohliada na výkon činnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľského zámeru spoločnosti
  • je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti
  • kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia
  • preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu

Členovia Dozornej rady Prvej penzijnej

  • Ing. Andrej Zaťko - predseda
  • Ing. Zuzana Adamová - člen
  • Ing. Stanislav Žofčák - člen