Depozitár

Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielových fondov môže byť len banka s povolením Národnej banky Slovenska, a ktorá má na túto činnosť aj povolenie od Úradu pre finančný trh.

Depozitár je jedným z viacerých stupňov ochrany investície klienta a základným kontrolným orgánom spoločnosti, pretože:

  • denne kontroluje opodstatnenosť a správnosť každej jednej finančnej operácie, ktorá sa týka majetku v podielových fondoch
  • kontroluje a potvrdzuje oceňovanie zhodnocovaného majetku, čím garantuje reálnosť a pravdivosť výsledkov publikovaných v tlači
  • dohliada na to, aby bol majetok podielnikov použitý len na účel, ktorý je v prospech podielnikov
  • kontroluje dodržiavanie pravidiel zabezpečujúcich obmedzenie trhového rizika
  • zodpovedá podielnikom za škody spôsobené porušením zákona
  • kontroluje priebežné plnenie podmienok udelenia licencie správcovskej spoločnosti

Depozitárom podielových fondov spravovaných Prvou penzijnou je Poštová banka, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava.
Poštová banka je najrýchlejšie rastúcou bankou na slovenskom trhu. V rámci prestížnej ankety Trend Top Banka roka získala Poštová banka v roku 2008 aj v roku 2010 tretie miesto a prestížny magazín The Banker ju ocenil ako Banku roka 2010 na Slovensku. Tento titul Poštová banka obhájila aj v roku 2011.