Audítor

Audítor je nezávislou spoločnosťou, ktorá overuje správnosť vyhotovenia účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielovhých  fondov.

Ďalej:

  • priebežne vykonáva kontrolu úplnosti a správnosti účtovania o stave a pohybe jednotlivých položiek majetku podielových fondov a spoločnosti;
  • jedenkrát za rok vypracováva audítorskú správu o stave a pohybe majetku v podielových fondoch a spoločnosti;
  • koná v záujme podielnikov;
  • je povinný informovať NBS o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá by svedčila o prípadnom porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a mohla by ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti, alebo by mohla viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

Audítor spoločnosti a podielových fondov Prvej penzijnej

KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 31 348 238
číslo licencie. 96