• Menu

  Dokumenty na stiahnutie download

  V prípade, ak ste neboli s našimi službami spokojný alebo sa domnievate, že sme nejakým spôsobom poškodili vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť.

  V sťažnosti uveďte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia/rodné číslo, kontaktnú adresu a prípadné iné kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefón).  Uveďte voči čomu vaša sťažnosť smeruje a čoho sa domáhate. Sťažnosť môžete podať jednoducho, prostredníctvom formulára Vaše pripomienky, ktorý nájdete v pravej časti stránky, alebo prostredníctvom formulára na podanie sťažnosti. V prípade formulára na podanie sťažnosti, musí byť sťažnosť podpísaná a datovaná. Formulár na podanie sťažnosti nájdete aj v dokumentoch na stiahnutie. V prípade, ak nám doručíte neúplnú sťažnosť, vyzveme vás na jej doplnenie. V prípade, ak vaše podanie nedoplníte, sťažnosť budeme považovať za nepodanú.

  Sťažnosť môžete podať:

  • zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
  • e-mailom na mailovú adresu prva@penzijna.sk,
  • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste prípadne v sídle spoločnosti, alebo
  • on-line prostredníctvom on-line formulára.

  Vašu sťažnosť vybavíme v lehote do 30 dní odo dňa úplného podania. V  zložitejších prípadoch (najmä v prípade potreby získania stanoviska iných útvarov, alebo finančných agentov) bude vybavená v lehote do 60 dní. O tejto skutočnosti vás budeme informovať.

  Vašu sťažnosť vždy vybavuje osobitný kontrolný útvar spoločnosti. Sťažnosť vzťahujúcu sa na činnosť Poštovej banky, a.s. v spojitosti s investovaním do podielových fondov vybavujeme v súčinnosti s Poštovou bankou, a.s., prípadne jej vašu sťažnosť postúpime na priame vybavenie.

  Vašu sťažnosť môžete podať aj na orgán dohľadu nad finančným trhom a finančným sprostredkovaním, ktorým je Národná banka Slovenska.

  Vzájomné právne vzťahy medzi našou spoločnosťou a každým klientom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory z týchto vzťahov bude rozhodovať vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Ak máte záujem riešiť prípadný spor alternatívnou formou v tzv. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom konaní, postupujte podľa príslušných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.