Postup podávania a vybavovania sťažností

Vážený klient,

V prípade, ak ste neboli s našimi službami spokojný alebo sa domnievate, že sme nejakým spôsobom poškodili vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť.

V sťažnosti uveďte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu a prípadné iné kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefón).  Uveďte voči čomu vaša sťažnosť smeruje a čoho sa domáhate. Sťažnosť môžete podať jednoducho, prostredníctvom formulára Vaše pripomienky, ktorý nájdete v pravej časti stránky, alebo prostredníctvom formulára na podanie sťažnosti. V prípade formulára na podanie sťažnosti, musí byť sťažnosť podpísaná a datovaná. Formulár na podanie sťažnosti nájdete aj v dokumentoch na stiahnutie. V prípade, ak nám doručíte neúplnú sťažnosť, vyzveme vás na jej doplnenie. V prípade, ak vaše podanie nedoplníte, sťažnosť budeme považovať za nepodanú.

Sťažnosť môžete podať:

  • zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
  • e-mailom na mailovú adresu prva@penzijna.sk,
  • osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste prípadne v sídle spoločnosti, alebo
  • on-line prostredníctvom on-line formulára.

Vašu sťažnosť vybavíme v lehote do 30 dní odo dňa úplného podania. V  zložitejších prípadoch (najmä v prípade potreby získania stanoviska iných útvarov, alebo finančných agentov) bude vybavená v lehote do 60 dní. O tejto skutočnosti vás budeme informovať.

Vašu sťažnosť vždy vybavuje osobitný kontrolný útvar spoločnosti. Sťažnosť vzťahujúcu sa na činnosť Poštovej banky, a.s. v spojitosti s investovaním do podielových fondov vybavujeme v súčinnosti s Poštovou bankou, a.s., prípadne jej vašu sťažnosť postúpime na priame vybavenie.

Vašu sťažnosť môžete podať aj na orgán dohľadu nad finančným trhom a finančným sprostredkovaním, ktorým je Národná banka Slovenska.

Vzájomné právne vzťahy medzi našou spoločnosťou a každým klientom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory z týchto vzťahov bude rozhodovať vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Ak máte záujem riešiť prípadný spor alternatívnou formou v tzv. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom konaní, postupujte podľa príslušných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.