Podmienky používania stránky

Podmienky používania internetových stránok spoločnosti a ochrana súkromia

Dokumenty na stiahnutie

 

Čl. I Úvodné ustanovenia

1.1. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 316 21 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 896/B (ďalej len „PPSS") je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä www.penzijna.sk a ďalších internetových stránok na doménach, ktorých vlastníkom je v systéme SK-NIC užívateľ PRVA-0001 (ďalej spoločne len „Internetové stránky"). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod. Pre vstup a/alebo používanie Internetových stránok platia nasledovné podmienky stanovené PPSS, s ktorými osoba vstupujúca a/alebo používajúca Internetové stránky (ďalej len „Používateľ") dáva vstupom svoj súhlas a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. 1.2. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom majú význam stanovený v týchto podmienkach. Ak nejaký pojem nie je definovaný v týchto podmienkach, je definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach PPSS (ďalej len „VOP"), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

Čl. II Rozsah informácií na Internetových stránkach

2.1. Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v neskoršom znení (Autorský zákon). Ich obsahom sú informácie súvisiace s PPSS, jej činnosťou a službami a/alebo produktmi PPSS alebo členov skupiny Poštovej Banky, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 313 40 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B .

Čl. III Práva a povinnosti Používateľa

3.1. Internetové stránky je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas PPSS. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu PPSS, (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom. 3.2. Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie Internetových stránok, je v rozpore s príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

Čl. IV Osobné údaje

4.1. Používanie Internetových stránok je vo väčšine prípadov možné bez poskytnutia osobných údajov Používateľa podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov). Prístup do niektorých častí Internetových stránok môže byť zo strany PPSS podmienené poskytnutím osobných údajov. Toto poskytnutie podmieňuje prístup alebo správnu funkčnosť Internetových stránok a z tohto dôvodu je potrebné, aby Používateľ udelil PPSS súhlas na spracúvanie ním poskytnutých osobných údajov.

4.2. Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje PPSS prostredníctvom Internetových stránok poskytuje dobrovoľne, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne. V prípade, ak Používateľ poskytne osobné údaje tretej osoby, dobrovoľne a čestne vyhlasuje, že disponuje písomným súhlasom na spracúvanie týchto osobných údajov pre PPSS v rozsahu a za účelom v týchto podmienkach uvedených. 4.3. Používateľ využívaním Internetových stránok a poskytnutím osobných údajov PPSS dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním v rozsahu takto poskytnutých osobných údajov Používateľom; za účelom, ktorý vyplýva z účelu ich poskytnutia ako aj využívania
Internetových stránok, a to najmä no nielen pre (i) vnútorné potreby PPSS, (ii) ochranu práv a oprávnených záujmov Používateľa a PPSS, (iii) informovanie o produktoch a službách
skupiny Poštovej banky, a.s., (iv) pre priamy marketing skupiny Poštovej banky, a.s. a (v) výkon podnikateľskej činnosti skupiny Poštovej banky, a.s.; a to na dobu 10 rokov od poskytnutia predmetných osobných údajov Používateľom. 4.4. Používateľ sa zaväzuje kedykoľvek na požiadanie PPSS predložiť, v lehote ustanovenej v tejto žiadosti PPSS, písomné čestné vyhlásenie o udelení súhlasu PPSS v zmysle tohto súhlasu/týchto podmienok. V prípade, ak Používateľ odmietne predložiť predmetné čestné vyhlásenie, zodpovedá PPSS za škodu jej takto vzniknutú. 4.5. PPSS je zároveň oprávnená o Používateľovi spracúvať, a to najmä zhromažďovať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok. Tieto je možné z počítača vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať alebo zrušiť. Pre zrušenie alebo deaktiváciu je možné sa obrátiť na spoločnosti Google alebo Network Advertising Initiative. Uvedené údaje sa opätovne zapíšu pri opätovnej návšteve Internetových stránok, pokiaľ nie sú v rámci prehliadača zakázané. 4.6. PPSS je zároveň oprávnená o Používateľovi Internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom Používateľa. Uvedené údaje sa využívajú na štatistické účely, na účely kontroly správneho fungovania Internetových stránok a nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.4.7. Používateľ vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ môže svoj súhlas písomne odvolať len v prípade preukázateľného porušenia Zákona o ochrane osobných údajov zo strany skupiny Poštovej banky, a.s. na adresu sídla PPSS, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. 4.8. PPSS uverejňuje svojich zmluvných sprostredkovateľov ako aj členov skupiny Poštovej banky, a.s. v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov na svojej internetovej stránke www.penzijna.sk. PPSS sa zaväzuje vykonať adekvátne opatrenia, aby sa s osobnými údajmi žiadateľa zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlo k ich zneužitiu.

Zoznam cookies vyžadovaných pre správne fungovanie stránok Poštovej banky.

Čl. V Práva a povinnosti PPSS

5.1. PPSS ako prevádzkovateľ a vlastník Internetových stránok má výlučné právo (i) vydávať a meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, (ii) meniť ich obsah, (iii) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (iv) podmieniť prístup Používateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých osobných údajov a (v) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu. 5.2. PPSS nenesie zodpovednosť za (i) presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov, (ii) inú formu komunikácie alebo software prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok a (iii) akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom. 5.3. PPSS zároveň nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby. 5.4. PPSS nekontroluje internetové stránky tretích strán ani ich postupy ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od postupov PPSS.

Čl. VI Záverečné ustanovenia

6.1. Právne vzťahy vyplávajúce z týchto podmienok, ktoré tieto podmienky neupravujú, sa spravujú VOP. 6.2. Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom a sú platné a účinné dňom Uverejnenia.