FATCA a CRS

Na základe dvojstrannej medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými je naša spoločnosť povinná:

1. preveriť existujúce účty klientov z pohľadu vzťahu k štátnej príslušnosti alebo daňovej rezidencii USA

2. pri zakladaní nových účtov zisťovať, či klient/konečný užívateľ klienta právnickej osoby/pasívneho nefinančného subjektu  (ovládajúca osoba subjektu) nie je štátny príslušník alebo daňový rezident USA

3. prostredníctvom finančnej správy SR oznamovať požadované informácie v pravidelných časových intervaloch príslušnému orgánu USA (IRS)

4. obmedziť obchodnú spoluprácu s tzv. „Nezúčastnenými finančnými inštitúciami“

Zákonom FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sa zaviedol systém, ktorý pozostáva zo získavania informácií o amerických daňovníkoch, z vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov a z vykonávania sankčných zrážok z vybraných transakcií na základe pravidiel FATCA v prípade ich nedodržania.

Na podnet zákona FATCA vydala OECD tzv. Štandard pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti a jeho nosnú časť tzv. Common Reporting Standard (CRS).

CRS požaduje od finančných inštitúcií zisťovanie a hlásenie daňových rezidentov všetkých zúčastnených krajín medzinárodnej dohody od 1.1.2016. Slovenská republika transponovala požiadavky FATCA/CRS zákonom č.359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sú klienti  povinní finančným inštitúciám poskytovať nevyhnutnú súčinnosť pri plnení ich povinností vyplývajúcich z FATCA a medzinárodnej dohody.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY je od roku 2014 registrovaná na portáli IRS so statusom „Oznamujúca finančná inštitúcia podľa modelu IGA 1“ a má pridelený jedinečný globálny identifikátor GIIN 51M0VZ.00002.ME.703.

Za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z uvedených predpisov je PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY oprávnená vyzvať klienta ne preukázanie skutočností týkajúcich sa daňového domicilu. V prípade, ak klient, ktorý vykazuje znaky nerezidenta odmietne poskytnúť našej spoločnosti  potrebné informácie, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY je oprávnená oznámiť údaje o takomto klientovi príslušnému daňovému úradu.