• Menu

  Na základe dvojstrannej medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými je naša spoločnosť povinná:

  1. preveriť existujúce účty klientov z pohľadu vzťahu k štátnej príslušnosti alebo daňovej rezidencii USA,
  2. pri zakladaní nových účtov zisťovať, či klient/konečný užívateľ klienta právnickej osoby/pasívneho nefinančného subjektu  (ovládajúca osoba subjektu) nie je štátny príslušník alebo daňový rezident USA,
  3. prostredníctvom finančnej správy SR oznamovať požadované informácie v pravidelných časových intervaloch príslušnému orgánu USA (IRS)   
  4. obmedziť obchodnú spoluprácu s tzv. „Nezúčastnenými finančnými inštitúciami“.

  Zákonom FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sa zaviedol systém, ktorý pozostáva zo získavania informácií o amerických daňovníkoch, z vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov a z vykonávania sankčných zrážok z vybraných transakcií na základe pravidiel FATCA v prípade ich nedodržania.

  Na podnet zákona FATCA vydala OECD tzv. Štandard pre automatickú výmenu informácií v daňovej oblasti a jeho nosnú časť tzv. Common Reporting Standard (CRS). CRS požaduje od finančných inštitúcií zisťovanie a hlásenie daňových rezidentov všetkých zúčastnených krajín medzinárodnej dohody od 1.1.2016. Slovenská republika transponovala požiadavky FATCA/CRS zákonom č.359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sú klienti  povinní finančným inštitúciám poskytovať nevyhnutnú súčinnosť pri plnení ich povinností vyplývajúcich z FATCA a medzinárodnej dohody.

  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY je od roku 2014 registrovaná na portáli IRS so statusom „Oznamujúca finančná inštitúcia podľa modelu IGA 1“ a má pridelený jedinečný globálny identifikátor GIIN 51M0VZ.00002.ME.703.

  Za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z uvedených predpisov je PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY oprávnená vyzvať klienta ne preukázanie skutočností týkajúcich sa daňového domicilu. V prípade, ak klient, ktorý vykazuje znaky nerezidenta odmietne poskytnúť našej spoločnosti  potrebné informácie, PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY je oprávnená oznámiť údaje o takomto klientovi príslušnému daňovému úradu.

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.