Pravidelné investovanie

Ak hľadáte vyšší potenciál zhodnotenia svojich úspor je pre vás Pravidelné investovanie tou správnou voľbou. Sami si zvoľte v ktorom z vybraných fondov chcete svoje financie zhodnocovať. Investujte bez poplatkov a odkladajte si už od 20 eur!

O PRAVIDELNOM INVESTOVANÍ

Pravidelné investovanie vám ponúka možnosť investovať už od 20 eur vo vybraných fondoch v správe Prvej penzijnej.

Výhody pravidelného investovania

  • pri dodržaní podmienok umožňuje investovať do vybraných fondov bez vstupných a výstupných poplatkov
  • možnosť investovať už od 20 € a dosahovať atraktívne výnosy
  • umožňuje vyhnúť sa nesprávnemu načasovaniu investície
  • ponúka príležitosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
  • umožňuje kumuláciu zainvestovanej sumy v čase
  • zriadenie možné na všetkých pobočkách Poštovej banky a vybraných pobočkách Slovenskej pošty

Odporúčame!

Pri pravidelnom investovaní je vhodné zriadiť si trvalý príkaz. Investujete tak automaticky, pravidelne a vyhnete sa emóciám, stresu či zabudnutej platbe.

DETAILY

Pravidelné investovanie je určené pre všetkých, ktorí chcú investovať pravidelne a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky s atraktívnym výnosom v podielových fondoch.

Výška investovanej sumy

minimálna: 20 eur
maximálna: 5 000 eur

Fondy pravidelného investovania

Stabilný fond o.p.f.; NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.; Office real estate fund o.p.f.; KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.; Komfortný fond o.p.f.; Globálny .p.f.; 365.world o.p.f.; Aktívny fond o.p.f.*

Vyplatenie

možnosť podať žiadosť o vyplatenie podielového listu – kedykoľvek počas platnosti programu (vyplatením všetkých podielových listov program pravidelného investovania zaniká)

Frekvencia investovania

nie je určená, pravidelnosťou sa rozumie, ak klient investuje do vybraného fondu minimálne stanovený počet investícií v sledovanom období (definované v časti POPLATKY)

* zriadiť Pravidelné investovanie do týchto fondov je možné na všetkých obchodných miestach Poštovej banky. V rámci tohto programu však máte možnosť investovať aj do fondov Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA a Globálny o.p.f. Do týchto fondov však môžete investovať iba na ústredí Prvej penzijnej (Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava) alebo u našich obchodných partnerov. 

Pravidelné investovanie zaniká:

  • smrťou podielnika
  • uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých podielových listov, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia
  • prevodom podielových listov na inú osobu
  • v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení cieľovej sumy

POPLATKY

Pri pravidelnom investovaní neplatíte žiadny vstupný poplatok. Ak však dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

Minimálny počet investícií počas sledovaného obdobia 

50

Sledované obdobie (počet rokov) 

5

Vstupný poplatok z každej investície 

0 %

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu investícií a sledovanej doby 

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu investícií a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL v %)

5 %

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.