Pravidelné investovanie SMART

Ak hľadáte vyšší potenciál zhodnotenia svojich úspor je pre vás Pravidelné investovanie SMART tou správnou voľbou. Sami si zvoľte v ktorom z vybraných fondov chcete svoje financie zhodnocovať. Investujte bez poplatkov a odkladajte si už od 20 eur!

O PRAVIDELNOM INVESTOVANÍ

Pravidelné investovanie SMART vám ponúka možnosť investovať už od 20 eur vo vybraných fondoch v správe Prvej penzijnej.

Výhody pravidelného investovania

  • pri dodržaní podmienok umožňuje investovať do vybraných fondov bez vstupných a výstupných poplatkov
  • možnosť investovať už od 20 € a dosahovať atraktívne výnosy
  • umožňuje vyhnúť sa nesprávnemu načasovaniu investície
  • ponúka príležitosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
  • umožňuje kumuláciu zainvestovanej sumy v čase
  • zriadenie možné na všetkých pobočkách Poštovej banky a vybraných pobočkách Slovenskej pošty

Odporúčame!

Pri pravidelnom investovaní je vhodné zriadiť si trvalý príkaz. Investujete tak automaticky, pravidelne a vyhnete sa emóciám, stresu či zabudnutej platbe.

DETAILY

Pravidelné investovanie SMART je určené pre všetkých, ktorí chcú investovať pravidelne a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky s atraktívnym výnosom v podielových fondoch.

Parametre

Výška investovanej sumy

 minimálna: 20 eur
maximálna: neobmedzene

Fondy pravidelného investovania

Stabilný fond o.p.f., NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., Aktívny fond o.p.f.

Vyplatenie

možnosť podať žiadosť o vyplatenie podielového listu – kedykoľvek počas platnosti programu (vyplatením všetkých podielových listov program pravidelného investovania zaniká)

Frekvencia investovania

nie je určená, pravidelnosťou sa rozumie, ak klient investuje do vybraného fondu minimálne stanovený počet investícií v sledovanom období (definované v časti POPLATKY)

Pravidelné investovanie zaniká:

  • smrťou podielnika
  • uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých podielových listov, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia
  • prevodom podielových listov na inú osobu
  • v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení cieľovej sumy

POPLATKY

Pri pravidelnom investovaní SMART neplatíte žiadny vstupný poplatok. Ak však dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania SMART, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

 

Stabilný fond o.p.f.

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Aktívny fond o.p.f.

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

0 %

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu splátok a sledovanej doby

(z aktuálnej ceny vyplatených PL)

5 %

5 %

5 %

Minimálny počet platieb počas sledovanej doby

6

6

12

Sledované obdobie
(počet kalendárnych rokov)

3 roky

3 roky

5 rokov

*

*zriadiť Pravidelné investovanie SMART do týchto fondov je možné na všetkých obchodných miestach Poštovej banky. V rámci tohto programu však máte možnosť investovať aj do fondov EUROFOND o.p.f. USA TOP fond o.p.f. Do týchto fondov však môžete investovať iba na ústredí Prvej penzijnej (Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava).

Upozornenie: 

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.