Pravidelné investovanie na vzdelanie

Investujte už od 10 eur a navyše bez poplatkovVyhnite sa nesprávnemu načasovaniu investície a otvorte tak svojim deťom dvere k novým možnostiam. Vďaka pravidelnému investovaniu na vzdelanie sa vaše dieťa môže dostať až na Oxford! 

O PRAVIDELNOM INVESTOVANÍ

Hovorí sa, že jedna z najlepších investícií je investícia do vzdelaniaPravidelné investovanie na vzdelanie vám ponúka možnosť investovať už od 10 eur v zmiešanom fonde Aktívny fond o.p.f.

Výhody pravidelného investovania

  • pri dodržaní podmienok umožňuje investovať bez vstupných a výstupných poplatkov
  • ponúka možnosť investovať už od 10 € a dosahovať atraktívne výnosy
  • umožňuje vyhnúť sa nesprávnemu načasovaniu investície
  • ponúka príležitosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
  • umožňuje kumuláciu zainvestovanej sumy v čase
  • zriadenie možné na všetkých pobočkách Poštovej banky a vybraných pobočkách Slovenskej pošty

Odporúčame!

Pri pravidelnom investovaní je vhodné zriadiť si trvalý príkaz. Investujete tak automaticky, pravidelne a vyhnete sa emóciám, stresu či zabudnutej platbe.

DETAILY

Pravidelné investovanie na vzdelanie je určené pre všetkých, ktorí si chcú sporiť pravidelne a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky s atraktívnym výnosom v zmiešanom podielovom fonde.

Výška investovanej sumy

minimálna: 10 eur
maximálna: 500 €

Fondy pravidelného investovania

Aktívny fond o.p.f.

Vyplatenie

možnosť podať žiadosť o vyplatenie podielového listu – kedykoľvek počas platnosti programu (vyplatením všetkých podielových listov program pravidelného investovania zaniká)

Frekvencia investovania

nie je určená, pravidelnosťou sa rozumie, ak klient investuje do vybraného fondu minimálne stanovený počet investícií v sledovanom období (12 platieb počas 5 rokov)

Pravidelné investovanie zaniká:

  • smrťou podielnika
  • uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých podielových listov, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia
  • prevodom podielových listov na inú osobu
  • v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení cieľovej sumy

POPLATKY

Pri pravidelnom investovaní na vzdelanie neplatíte žiadny vstupný poplatok. Ak však dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania na vzdelanie, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

Minimálny počet investícií počas sledovaného obdobia 

12

Sledované obdobie (počet rokov) 

5

Vstupný poplatok z každej investície 

0 %

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu investícií a sledovanej doby 

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu investícií a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL v %)

5 %

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.