Prehľad poplatkov a čísla účtov

Prinášame vám prehľad všetkých vstupných a výstupných poplatkov spojených s investovaním do fondov Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Na stránke tiež nájdete aktuálny Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 15.02.2020

Vstupné poplatky

Vstupný poplatok je určovaný v závislosti od výšky investovanej sumy percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Určuje sa formou zrážky z predajnej ceny podielového listu. 

  Vstupný poplatok v %

Názov podielového fondu

Charakter fondu

do 29 999,99 € vrátane

od 30 000 € a viac

Odplata za správu 

Odplata depozitár 

Krátkodobý o.p.f. KORUNA štandardný fond krátkodobých investícií 0,25 % z aktuálnej ceny PL 0 % z aktuálnej ceny PL 0,7 % 0,23 %
Stabilný fond o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,50 % z aktuálnej ceny PL 1 % 0,23 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,10 %
Dlhopisový fond o.p.f. dlhopisový fond  1,00 % z aktuálnej ceny PL 0 % z aktuálnej ceny PL 1 % 0,23 %
KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f špeciálny fond cenných papierov 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % 0,10 %
Komfortný fond o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,15 %
Office real estate fund o.p.f. špecialny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,65 % 0,10 %
Aktívny fond o.p.f.  štandardný zmiešaný fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,5 % 0,23 %

Fondy spravované pre tretie strany

Názov podielového fondu

Charakter fondu

do 14 999,99 € vrátane

od 15 000,00 € vrátane

od 30 000 € a viac

Odplata za správu

Odplata depozitár

J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1 % 0,23 %

J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1,5 % 0,23 %

J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00% z aktuálnej ceny PL 1 % 0,23 %

365. world o.p.f.

štandardný otvorený fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00% z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL 1 % 0,23 %

Globálny o.p.f.

akciový fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,5 % 0,23 %

Vstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. 

Výstupné poplatky

Výstupný poplatok sa určujte percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Výška poplatku je závislá od výšky investovanej sumy a doby, ktorá uplynia od vydania podielového listu. 

Názov podielového fondu

Charakter fondu

Výška výstupného poplatku

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA štandardný fond krátkodobých investícií 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

Stabilný fond o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

špeciálny fond nehnuteľností 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

Dlhopisový fond o.p.f.

dlhopisový fond  1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

Komfortný fond o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
Office real estate fund o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
Aktívny fond o.p.f. štandardný zmiešaný fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Výstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. 

Fondy spravované pre tretie strany

Názov podielového fondu

Charakter fondu

Výška výstupného poplatku

Globálny o.p.f.

akciový fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Zvyšné fondy spravované pre tretie strany sú bez výstupných poplatkov. Týka sa to fondov: 

 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
 • J&T BOND zmiešaný o.p.f.
 • J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.
 • 365.world o.p.f.

Prestup medzi fondmi 

Pri prestupe z jednotlivých fondov Prvej penzijnej môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaných podielových listov.

Pri presune investície z fondu do iného fondu sa uplatní výstupný poplatok fondu, z ktorého podielnik vystupuje a zvýhodnený vstupný poplatok v zmysle aktuálneho predajného prospektu fondu, do ktorého podielnik vstupuje,  znížený o 50%.

Pravidelné investovanie

Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície

 • prvá vstupná investícia: minimálne 20 eur
 • následná pravidelná investícia: maximálne 5000 eur

Vstupný poplatok 

Pri pravidelnom investovaní neplatíte žiadny vstupný poplatok

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu splátok a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

5 %

Minimálny počet platieb počas sledovanej doby

50

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

5 rokov

Pravidelné investovanie na vzdelanie

Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície

 • prvá vstupná investícia: minimálne 10 eur
 • následná pravidelná investícia: maximálne 500 eur

Vstupný poplatok 

Pri pravidelnom investovaní na vzdelanie neplatíte žiadny vstupný poplatok

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania na vzdelanie, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu splátok a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

5 %

Minimálny počet platieb počas sledovanej doby

12

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

5 rokov

Sadzobník poplatkov a náhrad

I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov
Názov poplatku Výška poplatku v €
vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa 3 €
opakované vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa 3 €
II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby
Názov poplatku Výška poplatku v €
vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa  3 €
opakované vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa 3 €
opakované vyplatenie PL na účet majiteľa vo výške skutočných nákladov

Čísla účtov pre investovanie do jednotlivých fondov

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

 • IBAN: SK2265000000194923500001
 • BIC: POBNSKBA

Stabilný fond o.p.f.

 • IBAN: SK2165000000199923513235
 • BIC: POBNSKBA

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

 • IBAN: SK4065000000198823500010
 • BIC: POBNSKBA

Office real estate fund o.p.f.

 • IBAN: SK8865000000194523500010
 • BIC: POBNSKBA

Dlhopisový fond o.p.f.

 • IBAN: SK0365000000191123500026
 • BIC: POBNSKBA

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

 • IBAN: SK8165000000191323500012
 • BIC: POBNSKBA

Komfortný zmiešaný o.p.f.

 • IBAN: SK5365000000191092350001
 • BIC: POBNSKBA

Aktívny fond o.p.f.

 • IBAN: SK1565000000191032351432
 • BIC: POBNSKBA

Globálny o.p.f.

 • IBAN: SK5565000000195323500053
 • BIC: POBNSKBA

365. world o.p.f.

 • IBAN: SK7065000000190020574482
 • BIC: POBNSKBA