Prehľad poplatkov a čísla účtov

Prinášame vám prehľad všetkých vstupných a výstupných poplatkov spojených s investovaním do fondov Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Na stránke tiež nájdete aktuálny Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01. 07. 2017

Vstupné poplatky

Vstupný poplatok je určovaný v závislosti od výšky investovanej sumy percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Určuje sa formou zrážky z predajnej ceny podielového listu. 

  Vstupný poplatok v %

Názov podielového fondu

Charakter fondu

do 29 999,99 € vrátane

od 30 000 € a viac

Krátkodobý o.p.f. KORUNA štandardný fond krátkodobých investícií 0,25 % z aktuálnej ceny PL 0 % z aktuálnej ceny PL
Stabilný fond o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,50 % z aktuálnej ceny PL
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL
KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f špeciálny fond cenných papierov 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL
Office real estate fund o.p.f. špecialny fond nehnuteľností 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL
Aktívny fond o.p.f.  štandardný zmiešaný fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL
Konzervatívne portfólio o.p.f.  štandardný zmiešaný fond 1,00 % z aktuálnej ceny PL 0,50 % z aktuálnej ceny PL
Vyvážené portfólio o.p.f. štandardný zmiešaný fond 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL
DYNAMICKÉ PORTFÓLIO o.p.f. štandardný zmiešaný fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL
EUROFOND o.p.f. štandardný akciový fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL
USA TOP Fond o.p.f. štandardný akciový fond 3,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00 % z aktuálnej ceny PL

Fondy spravované pre tretie strany

Názov podielového fondu

Charakter fondu

do 14 999,99 € vrátane

od 15 000,00 € vrátane

od 30 000 € a viac

J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL

J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

špeciálny fond cenných papierov 3,00 % z aktuálnej ceny PL 1,50 % z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL

365. world o.p.f.

štandardný otvorený fond 2,00 % z aktuálnej ceny PL 2,00% z aktuálnej ceny PL 1,00 % z aktuálnej ceny PL

Vstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. 

Výstupné poplatky

Výstupný poplatok sa určujte percentom z aktuálnej ceny podielového listu. Výška poplatku je závislá od výšky investovanej sumy a doby, ktorá uplynia od vydania podielového listu. 

Názov podielového fondu

Charakter fondu

Výška výstupného poplatku

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA štandardný fond krátkodobých investícií 0,25 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

Stabilný fond o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

špeciálny fond nehnuteľností 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

špecialny fond cenných papierov 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
Office real estate fund o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
Aktívny fond o.p.f. štandardný zmiešaný fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)
Konzervatívne portfólio o.p.f. štandardný zmiešaný fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 1 roka od vydania PL)
Vyvážené portfólio o.p.f. štandardný zmiešaný fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 2 rokov od vydania PL)
DYNAMICKÉ PORTFÓLIO o.p.f. štandardný otvorený fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)
EUROFOND o.p.f. štandardný zmiešaný fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)
USA TOP Fond o.p.f. štandardný akciový fond 1,00 % z aktuálnej ceny podielového listu (do 3 rokov od vydania PL)

Výstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. 

Fondy spravované pre tretie strany

Všetky fondy spravované pre tretie strany sú bez výstupných poplatkov. Týka sa to fondov: 

 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
 • J&T BOND zmiešaný o.p.f.
 • 365.world o.p.f.

Prestup medzi fondmi 

Poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00 % z aktuálnej ceny podielového listu.

Pri prestupe z jednotlivých fondov Prvej penzijnej však môže byť účtovaný výstupný poplatok v závislosti od doby vydania presúvaných podielových listov.

Pravidelné investovanie SMART

Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície

 • prvá vstupná investícia: minimálne 20 eur
 • následná pravidelná investícia: neobmedzene

Vstupný poplatok 

Pri pravidelnom investovaní SMART neplatíte žiadny vstupný poplatok

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania SMART, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

Stabilný fond o.p.f.NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.Aktívny fond o.p.f.
Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby 0 % 0 %

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu splátok a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL) 5 % 5 %

5 %

Minimálny počet platieb počas sledovanej doby 6 6

12

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov) 3 roky 3 roky

5 rokov

Pravidelné investovanie na vzdelanie

Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície

 • prvá vstupná investícia: minimálne 10 eur
 • následná pravidelná investícia: maximálne 500 eur

Vstupný poplatok 

Pri pravidelnom investovaní na vzdelanie neplatíte žiadny vstupný poplatok

Výstupný poplatok a sledovaná doba

Ak dodržíte podmienky programu Pravidelného investovania na vzdelanie, neplatíte ani výstupný poplatok. Viac info sa dozviete v tabuľke:

Aktívny fond o.p.f.
Výstupný poplatok pri dodržaní počtu splátok a sledovanej doby

0 %

Výstupný poplatok pri nedodržaní počtu splátok a sledovanej doby (z aktuálnej ceny vyplatených PL)

5 %

Minimálny počet platieb počas sledovanej doby

12

Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov)

5 rokov

Sadzobník poplatkov a náhrad

I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov
Názov poplatku Výška poplatku v €
vyplatenie na adresu (poštovou poukážkou) podľa sadzobníka pošty
vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa podľa sadzobníka Poštovej banky
vyplatenie výnosov prevodom na účet majiteľa podľa sadzobníka Poštovej banky
II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby
Názov poplatku Výška poplatku v €
zaslanie výpisu z majetkového účtu klienta 1 x ročne bez poplatku
zriadenie záložného práva k podielovému listu, resp. blokácia podielového listu 16,60 (bez DPH)
opakované vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa vo výške skutočných nákladov
opakované vyplatenie PL na účet majiteľa vo výške skutočných nákladov
duplicitné vydanie daňového dokladu do 30 dní 1,60 (bez DPH)
duplicitné vydanie daňového dokladu do 3 dni 3,30 (bez DPH)

Čísla účtov pre investovanie do jednotlivých fondov

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

 • IBAN: SK2265000000194923500001
 • BIC: POBNSKBA

Stabilný fond o.p.f.

 • IBAN: SK2165000000199923513235
 • BIC: POBNSKBA

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

 • IBAN: SK4065000000198823500010
 • BIC: POBNSKBA

Office real estate fund o.p.f.

 • IBAN: SK8865000000194523500010
 • BIC: POBNSKBA

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

 • IBAN: SK8165000000191323500012
 • BIC: POBNSKBA

Aktívny fond o.p.f.

 • IBAN: SK1565000000191032351432
 • BIC: POBNSKBA

Konzervatívne portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK3865000000196123500002
 • BIC: POBNSKBA

Vyvážené portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK8965000000197623500003
 • BIC: POBNSKBA

Dynamické portfólio o.p.f.

 • IBAN: SK7465000000195323500002
 • BIC: POBNSKBA

Eurofond o.p.f.

 • IBAN: SK8565000000192923500002
 • BIC: POBNSKBA

USA TOP Fond o.p.f.

 • IBAN: SK5565000000195323500053
 • BIC: POBNSKBA

365. world o.p.f.

 • IBAN: SK8465000000000020574482
 • BIC: POBNSKBA