• Menu

  Prehľad vstupných poplatkov

  Názov podielového fondu
  Vstupný poplatok v %
  Typ fondudo 14 999,99 € vrátaneod 15 000,00 €
  do 29 999,99 € vrátane
  od 30 000 €
  do 149 999,99 € vrátane
  od 150 000,00 €  a viac
  EUROFOND o.p.f. zmiešaný 2,00 1,50 1,00 0,00
  Krátkodobý o.p.f. KORUNA dhopisový 0,25 0,10 0,00 0,00
  Konzervatívne portfólio o.p.f. zmiešaný 1,00 0,75 0,50 0,00
  Dynamické portfólio o.p.f. zmiešaný 2,00 1,50 1,00 0,00
  Vyvážené portfólio o.p.f. zmiešaný 2,00 1,50 1,00 0,00
  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špecialny fond nehnuteľností 1,50 1,50 1,00 0,00
  KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 0,50 0,50 0,00 0,00
  J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 3,00 1,50 1,00 0,00
  J&T SELECT zmiešaný o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 3,00 1,50 1,00 0,00
  USA TOP Fond o.p.f. otvorený zmiešaný podielový fond 2,00 2,00 1,00 0,00

  Vstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. Pokiaľ investor  jednorázovo investuje sumu nad 150 000 € do zvoleného  fondu,  všetky následné investície do zvoleného fondu  sú bez vstupného poplatku, s výnimkou podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f..

  Pri podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f.. sa vzťahuje na investíciu vyššiu ako 30 000 €  vstupný poplatok 0 %, výstupný poplatok je štandardný bez ohľadu na výšku investície.

  Prehľad výstupných poplatkov

  Výstupné poplatky  -  pre všetky fondy s výnimkou fondov NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a KAPITALOVÝ FOND o. p. f. je poplatok  0,00%.

  Názov podielového fonduVýstupný poplatok v %
  Typ fondu       Výška investície      v 1. rokuv 2. rokuv 3. rokupo 3. roku
  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špecialny fond nehnuteľností do 29 999,99 € 1,00 1,00 0,00 0,00
  od 30 000 do 149 999,99 €  1,00 1,00 0,00 0,00
  od 150 000 € a viac 0,00 0,00 0,00 0,00
  KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f.        špeciálny fond cenných papierov Výstupný poplatok je štandardný bez ohľadu na výšku investície. 3,00 2,00 1,00 0,00

  Prestup medzi fondmi - poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00%. Prestup z fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a KAPITÁLOVÉHO FONDU o.p.f. sa riadi špeciálnym režimom, viď detail podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

  Investičné sporenie - dobrésporenie INVESTÍCIA

  Pri zriadení investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA klient hradí zriaďovací poplatok vo výške 1 % z cieľovej sumy. Zriaďovací poplatok je súčasťou vstupnej investície.

  Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície
  Prvá vstupná investícia je vo výške minimálne 2 % z cieľovej sumy, minimálna výška následnej investície je 10 €, maximálna výška následnej investície je 500 €.

  V rámci investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA je možnosť výberu z nasledovných podielových fondov:

  Názov fonduCieľová sumaZriaďovací poplatok z cieľovej sumyOdporúčaný časový horizont
  KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO
  od 500 do 15 000 €                             1 % Krátkodobé 2 roky
  VYVÁŽENÉ PORTFÓLIO
  od 500 do 15 000 € 1 % Strednodobé 3 - 4 roky
  NÁŠ PRVÝ REALITNÝ od 500 do 15 000 € 1 % Strednodobé 3 - 4 roky
  DYNAMICKÉ PORTFÓLIO od 500 do 15 000 € 1 % Dlhodobé 5 - 10 rokov
  EUROFOND od 500 do 15 000 € 1 % Dlhodobé 5 - 10 rokov

  V rámci Investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA nie je možný prestup medzi fondmi.

  Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.06. 2014

  I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov
  Názov poplatku Výška poplatku v €
  vyplatenie na adresu (poštovou poukážkou) podľa sadzobníka pošty
  vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa podľa sadzobníka PABK
  vyplatenie výnosov prevodom na účet majiteľa podľa sadzobníka PABK
  II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby
  Názov poplatku Výška poplatku v €
  neoprávnená reklamácia vo výške skutočných nákladov
  zaslanie výpisu zo zoznamu podielnikov 1x ročne bez poplatku
  zriadenie záložného práva k podielovému listu, resp. blokácia podielového listu 16,60 (bez DPH)
  opakované vyplatenie podielového listu šekovou poukážkou na meno majiteľa vo výške skutočných nákladov
  opakované vyplatenie podielového listu na účet majiteľa vo výške skutočných nákladov
  duplicitné vydanie daňového dokladu do 30 dní 1,60 (bez DPH)
  duplicitné vydanie daňového dokladu do 3 dní 3,30 (bez DPH)
  poskytnutie informácie na základe žiadosti podielnika nad rámec zákonov - v písomnej forme 1,60 (bez DPH)

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.