Prehľad poplatkov

Prehľad vstupných poplatkov

Názov podielového fondu
Vstupný poplatok v %
Typ fondudo 14 999,99 € vrátaneod 15 000,00 €
do 29 999,99 € vrátane
od 30 000 €
do 149 999,99 € vrátane
od 150 000,00 €  a viac
EUROFOND o.p.f. zmiešaný 2,00 1,50 1,00 0,00
Krátkodobý o.p.f. KORUNA dhopisový 0,25 0,10 0,00 0,00
Konzervatívne portfólio o.p.f. zmiešaný 1,00 0,75 0,50 0,00
Dynamické portfólio o.p.f. zmiešaný 2,00 1,50 1,00 0,00
Vyvážené portfólio o.p.f. zmiešaný 2,00 1,50 1,00 0,00
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špecialny fond nehnuteľností 1,50 1,50 1,00 0,00
KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 0,50 0,50 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 3,00 1,50 1,00 0,00
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. špeciálny fond cenných papierov 3,00 1,50 1,00 0,00
USA TOP Fond o.p.f. otvorený zmiešaný podielový fond 2,00 2,00 1,00 0,00

Vstupný poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti na obchodnej stratégii spoločnosti alebo počas marketingových akcií. Výška minimálnej investície a následnej investície je uvedená v predajnom prospekte. Pokiaľ investor  jednorázovo investuje sumu nad 150 000 € do zvoleného  fondu,  všetky následné investície do zvoleného fondu  sú bez vstupného poplatku, s výnimkou podielového fondu KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f..

Pri podielovom fonde KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f.. sa vzťahuje na investíciu vyššiu ako 30 000 €  vstupný poplatok 0 %, výstupný poplatok je štandardný bez ohľadu na výšku investície.

Prehľad výstupných poplatkov

Výstupné poplatky  -  pre všetky fondy s výnimkou fondov NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a KAPITALOVÝ FOND o. p. f. je poplatok  0,00%.

Názov podielového fonduVýstupný poplatok v %
Typ fondu       Výška investície      v 1. rokuv 2. rokuv 3. rokupo 3. roku
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. špecialny fond nehnuteľností do 29 999,99 € 1,00 1,00 0,00 0,00
od 30 000 do 149 999,99 €  1,00 1,00 0,00 0,00
od 150 000 € a viac 0,00 0,00 0,00 0,00
KAPITÁLOVÝ FOND o. p. f.        špeciálny fond cenných papierov Výstupný poplatok je štandardný bez ohľadu na výšku investície. 3,00 2,00 0,00 0,00

Prestup medzi fondmi - poplatok za prestup medzi podielovými fondmi je vo výške 0,00%. Prestup z fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a KAPITÁLOVÉHO FONDU o.p.f. sa riadi špeciálnym režimom, viď detail podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. a KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

Investičné sporenie - dobrésporenie INVESTÍCIA

Pri zriadení investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA klient hradí zriaďovací poplatok vo výške 1 % z cieľovej sumy. Zriaďovací poplatok je súčasťou vstupnej investície.

Výška vstupnej investície a následnej pravidelnej investície
Prvá vstupná investícia je vo výške minimálne 2 % z cieľovej sumy, minimálna výška následnej investície je 10 €, maximálna výška následnej investície je 500 €.

V rámci investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA je možnosť výberu z nasledovných podielových fondov:

Názov fonduCieľová sumaZriaďovací poplatok z cieľovej sumyOdporúčaný časový horizont
KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO
od 500 do 15 000 €                             1 % Krátkodobé 2 roky
VYVÁŽENÉ PORTFÓLIO
od 500 do 15 000 € 1 % Strednodobé 3 - 4 roky
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ od 500 do 15 000 € 1 % Strednodobé 3 - 4 roky
DYNAMICKÉ PORTFÓLIO od 500 do 15 000 € 1 % Dlhodobé 5 - 10 rokov
EUROFOND od 500 do 15 000 € 1 % Dlhodobé 5 - 10 rokov

V rámci Investičného sporenia Dobré sporenie INVESTÍCIA nie je možný prestup medzi fondmi.

Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.01. 2017

I. Poplatky pri vyplácaní výnosov z podielových listov
Názov poplatku Výška poplatku v €
vyplatenie na adresu (poštovou poukážkou) podľa sadzobníka pošty
vyplatenie šekovou poukážkou na meno majiteľa podľa sadzobníka PABK
vyplatenie výnosov prevodom na účet majiteľa podľa sadzobníka PABK
II. Ostatné poplatky a náhrady za poskytované služby
Názov poplatku Výška poplatku v €
zaslanie výpisu z majetkového účtu klienta 1 x ročne bez poplatku 
zriadenie záložného práva k podielovému listu, resp. blokácia podielového listu 16,60 (bez DPH)
opakované vyplatenie PL šekovou poukážkou na meno majiteľa vo výške skutočných nákladov
opakované vyplatenie PL na účet majiteľa vo výške skutočných nákladov
duplicitné vydanie daňového dokladu do 30 dní 1,60 (bez DPH)
duplicitné vydanie daňového dokladu do 3 dni 3,30 (bez DPH)