• Menu

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  19.01.2016

  Zmena stanov spoločnosti

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa 19.01.2016.

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  10.05.2016

  Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2015

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie dňa 10.05.2016 schválilo:

  1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2015
  2. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti
  3. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2015
  4. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2015
  5. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2015

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  10.03.2015

  Zmena stanov spoločnosti

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie schválilo s účinnosťou ku dňu 10.03.2015 zmenu stanov spoločnosti.

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 28.04.2015

  Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2014

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie schválilo:

  1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2014
  2. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti
  3. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2014
  4. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2014
  5. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2014

  Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 16.06.2015 

  Menovanie členov dozornej rady

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo: . 100% hlasov

  Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia členov dozornej rady spoločnosti Ing. Dany Kondrótovej a JUDr. Jána Noska

  Valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou ku dňu 16.06.2015 JUDr. Mareka Tardu a Ing. Slavomíra Varcholíka za člena dozornej rady .

  Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 22.09.2015 

  Menovanie členov dozornej rady

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena dozornej rady spoločnosti JUDr. Mareka Tardu

  Valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou ku dňu 22.09.2015  Ing. Andreja Zaťka za člena dozornej rady

   

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  22.04.2014

  Zmena stanov spoločnosti

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie schválilo s účinnosťou ku dňu 22.04.2014 zmenu stanov spoločnosti.

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 22.04.2014

  Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2013

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo:  100% hlasov

  Valné zhromaždenie schválilo:

  1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2013
  2. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti
  3. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2013
  4. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2013
  5. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2013

  Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 22.01.2014

  Zmena v predstavenstve

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

  Za hlasovalo: . 100% hlasov

  Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva  spoločnosti Mgr. Vladimíra Ravingera ku dňu 22.01.2014

  Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,  zo dňa 30.04.2013

  Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2012

  Výsledky hlasovania:

  Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 1 700 000 hlasov

  Za hlasovalo: 1 700 000 hlasov, t.j. 100%

  a)  Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci k 31.12.2012,

  b)  Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku:

  • na vyplatenie tantiém členom predstavenstva
  • na vyplatenie dividendy akcionárovi spoločnosti
  • na prídel do sociálneho fondu spoločnosti
  • ako prevodom na účet  nerozdelený zisk minulých rokov

  Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutá JavaScript vo vašom prehliadači.
  Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.