Valné zhromaždenia

Komplexné informácie o výsledkoch hlasovania na valných zhromaždeniach.

Valné zhromaždenia z roku 2016

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  19.01.2016

Zmena stanov spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti s účinnosťou odo dňa 19.01.2016.

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  10.05.2016

Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2015

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie dňa 10.05.2016 schválilo:

 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2015
 2. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti
 3. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2015
 4. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2015
 5. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2015

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  05.10.2016

Zmena v orgánoch spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Stanislava Žofčáka

Valné zhromaždenie dňom  05.10.2016 zvolilo do funkcie člena predstavenstva Ing. Michala Hausnera    

Valné zhromaždenie dňom   05.10.2016 určilo za predsedu predstavenstva Mgr. Jaroslava Piláta

Valné zhromaždenie  vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Slavomíra Varcholíka

 Valné zhromaždenie dňom  5.10.2016 zvolilo do funkcie člena dozornej rady Ing. Stanislava Žofčáka

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  14.12 .2016

Zmena v orgánoch spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie dňom  14.12.2016 odvolalo z o do funkcie člena dozornej rady Ing. Danielu Pápaiovú

Valné zhromaždenie dňom  14.12 .2016 zvolilo do funkcie člena dozornej rady Ing. Zuzanu Adamovú

Valné zhromaždenia z roku 2015

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  10.03.2015

Zmena stanov spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo s účinnosťou ku dňu 10.03.2015 zmenu stanov spoločnosti.

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 28.04.2015

Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2014

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo:

 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2014
 2. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti
 3. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2014
 4. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2014
 5. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2014

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 16.06.2015 

Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: . 100% hlasov

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia členov dozornej rady spoločnosti Ing. Dany Kondrótovej a JUDr. Jána Noska

Valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou ku dňu 16.06.2015 JUDr. Mareka Tardu a Ing. Slavomíra Varcholíka za člena dozornej rady .

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 22.09.2015 

Menovanie členov dozornej rady

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena dozornej rady spoločnosti JUDr. Mareka Tardu

Valné zhromaždenie zvolilo s účinnosťou ku dňu 22.09.2015  Ing. Andreja Zaťka za člena dozornej rady

 

Valné zhromaždenia z roku 2014

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa  22.04.2014

Zmena stanov spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo s účinnosťou ku dňu 22.04.2014 zmenu stanov spoločnosti.

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 22.04.2014

Riadna individuálna účtová závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2013

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo:  100% hlasov

Valné zhromaždenie schválilo:

 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2013
 2. návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku spoločnosti
 3. výročnú správu za rok končiaci k 31.12.2013
 4. zobralo na vedomie správu dozornej rady za rok končiaci k 2013
 5. správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok končiaci k 2013

Rozhodnutia jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. zo dňa 22.01.2014

Zmena v predstavenstve

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje100% hlasov, ktoré vlastní jediný akcionár

Za hlasovalo: . 100% hlasov

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva  spoločnosti Mgr. Vladimíra Ravingera ku dňu 22.01.2014

Valné zhromaždenia z roku 2013

Rozhodnutie jediného akcionára Poštovej banky pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.,  zo dňa 30.04.2013

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci k 31.12.2012

Výsledky hlasovania:

Počet prítomných hlasov: 50 000 kusov akcií, čo predstavuje 1 700 000 hlasov

Za hlasovalo: 1 700 000 hlasov, t.j. 100%

a)  Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok končiaci k 31.12.2012,

b)  Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku:

 • na vyplatenie tantiém členom predstavenstva
 • na vyplatenie dividendy akcionárovi spoločnosti
 • na prídel do sociálneho fondu spoločnosti
 • ako prevodom na účet  nerozdelený zisk minulých rokov