Prvá penzijná

UŽ 25 ROKOV SME SPRÁVNA ADRESA PRE VAŠE INVESTÍCIE

Správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou na slovenskom trhu a s tímom špičkových portfólio manažérov.

Charakteristika spoločnosti

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s., je správcovská spoločnosť, ktorej hlavnou úlohou je zhromažďovanie, správa a zhodnocovanie peňažných prostriedkov prostredníctvom obozretného investovania do nástrojov peňažného a kapitálového trhu. Tieto finančné prostriedky jednotlivcov sú v rámci nastavenej investičnej stratégie každého podielového fondu investované do nástrojov finančného trhu spoločne - kolektívne. Investovanie finančných prostriedkov nachádzajúcich sa v podielových fondoch je v súlade s ustanoveniami Zákona o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z. z.

Prvá penzijná ponúka možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov už  od roku 1995, čim sa radí medzi správcovské spoločnosti s najdlhším pôsobením na slovenskom trhu.

Vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva financií SR a po zmene zákona o kolektívnom investovaní na základe licencie Úradu pre finančný trh.

Cieľom spoločnosti je plniť očakávania klientov nájdením optimálnej miery medzi výnosom a vývojom na finančných trhoch. Ako jediná správcovská spoločnosť spravovala do konca roku 2009 uzavreté podielové fondy.

V súčasnosti spravuje 17 podielových fondov. Objem spravovaného majetku v týchto fondoch prekročil hranicu 1 mld €. Celkový objem klientskych peňazí spravovaných spoločnosťou Prvá penzijná svedčí o snahe veľkého počtu klientov - viac ako 106 000 - zabezpečiť si vyššie zhodnotenie svojich finančných prostriedkov prostredníctvom investovania do ňou spravovaných podielových fondov.

Základné informácie

Obchodné meno: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Predmet činnosti: vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh
IČO: 316 213 17
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 896/B
Sídlo spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Základné imanie: 1 700 000 € (50.000 ks akcií v menovitej hodnote 34 €)
Vznik spoločnosti: 1. december 1994 na základe rozhodnutia MF SR č.097/1994/IS
Začiatok činnosti: 1. január 1995 -začiatok predaja podielových listov
Zakladateľ: Československá obchodní banka, a.s., so sídlom v Prahe, Česká republika
 
Akcionári spoločnosti:
  • Poštová banka, a. s. - 100 %
 
Štatutárne orgány spoločnosti:
Predstavenstvo :
Ing. Gabriel Balog - predseda predstavenstva

Ing. Juraj Bielik - člen predstavenstva

Mgr. Ivana Kubisová - člen predstavenstva

Dozorná rada :

Ing. Andrej Zaťko - predseda

Ing. Dávid Lupták, PhD. - člen

Ing. Peter Hajko - člen 

Audítor spoločnosti a podielových fondov:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
IČO: 31 348 238
číslo licencie: 96
 
Osobitné údaje:
  • Povolenie (licencia) Úradu pre finančný trh (od roku 2000 doposiaľ - podľa nového zákona o kolektívnom investovaní)
  • povolenie (licencia) MF SR (od roku 1995 do roku 2000 - podľa vtedy platného zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch)

Predmet podnikania

Kolektívne investovanie prostredníctvom podielových fondov v správe Prvej penzijnej znamená združovanie finančných prostriedkov investorov - budúcich podielnikov – (občanov, spoločností a organizácií) s cieľom zabezpečiť si vyššie zhodnocovanie finančných prostriedkov. Peniaze sú vložené ako podiel na majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s. Zhodnocovanie sa uskutočňuje prostredníctvom finančného a kapitálového trhu pri výraznom obmedzení nepredvídaného vývoja kurzov cenných papierov. Výber obchodných príležitostí robia kvalifikovaní portfólio manažéri, ktorí využívajú analýzy finančného a kapitálového trhu, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň správy majetku podielových fondov.

Podielnici otvorených podielových fondov majú dosiahnutý zisk zohľadnený v cene podielového listu, ktorý môžu spoločnosti kedykoľvek predložiť na vyplatenie.

Dokumenty

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. oznamuje, že   individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 bola uložená vo verejnej časti registra v zmysle § 23 zákona č. 431/2002Z.z. o účtovníctve.

Výročná správa 2020

Ročná správa 2020

Polročná správa 2020

Vyhlásenie o politike odmeňovania

Informácie o depozitárovi

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ INVESTOROM

Archív