Portfólio manažéri

Tím našich odborníkov vedú manažéri, ktorí majú mnohoročné miestne i medzinárodné znalosti a skúsenosti so správou majetku podielnikov. Na týchto stránkach sa o nich môžete dozvedieť viac. 

Ing. Vladimír Salkovič

Člen predstavenstva, Vedúci úseku investícií špeciálnych fondov

Vyštudoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbor geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte.

V roku 1998 nastúpil do spoločnosti Istrokapitál ako vedúci obchodného úseku. V Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky správ. spol., a.s. pracuje od roku 1999. Tu zastával viaceré funkcie ako napríklad riadiaci pracovník v oblasti analýz kapitálového trhu, maklér a portfólio manažér otvorených a uzavretých podielových fondov. Taktiež pôsobil ako riaditeľ úseku správy aktív podielových fondov a portfólio manažér realitných a špeciálnych podielových fondov. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky správ. spol., a.s. a zastáva funkciu vedúceho úseku investícií špeciálnych fondov.

Je držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky v oblasti kolektívneho investovania, certifikátu "Portfolio managment" a povolenia na činnosť makléra.

Ing. Matej Varga, PhD., CFA

Vedúci úseku riadenia investícií štandardných a špeciálnych podielových fondov

Vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr ako externý doktorand získal v odbore Financie aj akademický titul PhD.

Od roku 2006 pôsobil v Asset Managemente Slovenskej sporiteľne na pozícii Portfólio manažér, neskôr ako Senior Portfólio manažér. Venoval sa najmä akciovým a zmiešaným fondom, riadeným na princípe „absolute return“, teda aktívnemu riadeniu s možnosťou zmeny pomeru aktív v portfóliu v závislosti od situácie na trhu. Cieľom týchto fondov bolo participovať na raste trhov v čo najväčšej miere a naopak, limitovať dopady ich poklesov.

V Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky pracuje od júla 2011. Od apríla 2018 je členom predstavenstva Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s, a.s.

V období 2009-2012 úspešne absolvoval náročné skúšky všetkých troch úrovní medzinárodne uznávaného certifikátu finančných analytikov – Chartered Financial Analyst ® a v roku 2012 sa stal členom CFA Institute society of Austria.

Pravidelne publikuje odborné články v českých a slovenských časopisoch venovaných financiám a investovaniu.

Matej Varga prichádza s návodom, ako v súčasnosti správne investovať:
„Vzhľadom na súčasnú situáciu na finančných trhoch je veľmi dôležité svoje prostriedky správne rozložiť a vedieť rýchlo reagovať na správanie trhov. Najlepšie je využiť odborné rady skúsených expertov, ktorí dokážu aktívne riadiť vaše investície.“