Politika odmeňovania

Správca uplatňuje pre členov predstavenstva a vybraných vedúcich zamestnancov (ďalej aj ako „určení zamestnanci“)  zásady odmeňovania v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní. Tieto zásady odmeňovania (i) sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík  spravovaných fondov;  (ii) nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré  je v rozpore s rizikovými profilom, pravidlami alebo dokumentmi spravovaných fondov; (iii) sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami spoločnosti, a  spravovaných fondov ako aj investorov týchto fondov;(iv) odmena určených zamestnancov sa člení na základnú mzdu, ktorá nie je závislá na výkonnosti fondov a na pohyblivú zložku, ktorá je závislá od výkonnosti spravovaných fondov;(v) výška pohyblivej zložky odmeny závisí od vyhodnotenia hodnotiacich kritérií určených zamestnancov; (vi) hodnotenie zamestnancov spoločnosti vykonáva predstavenstvo spoločnosti, hodnotenie členov predstavenstva vykonáva dozorná rada spoločnosti; (vii) dozorná rada na návrh predstavenstva spoločnosti prijíma a kontroluje všeobecné zásady politiky odmeňovania, ich uplatňovanie v spoločnosti, a minimálne jedenkrát ročne vykoná hodnotenie zásad politiky odmeňovania a ich uplatňovanie. Spoločnosť priznáva a vypláca pohyblivú časť odmeny len v prípade, ak sú hospodárske výsledky priaznivé. Zásady odmeňovania sú uvedené na www.penzijna.sk; na písomné požiadanie spoločnosť bezplatne poskytne aktuálne zásady odmeňovania v listinnej podobe.