O investovaní

Chcete vedieť, ako rozumne investovať?  Čoho sa vyvarovať a akú šancu si nenechať ujsť? Spoznajte výhody investovania! Na tejto stránke si osvojíte Slovník investora a získate základné informácie o tom, čo môžete očakávať od investovania vašich financií s Prvou penzijnou. Dovoľte nám previesť vás svetom investícií a úspešného investovania.

Prečo investovať?

Investovanie do podielových fondov Vám poskytuje mnohé možnosti ako sa podieľať na úspechoch i neúspechoch rôznych spoločností a štátov na celom svete. Viete si prispôsobiť riziko aj potenciálny výnos svojim potrebám či cieľom a pritom nepotrebujete žiadne špeciálne znalosti z oblasti investovania.

„K úspešnému investovaniu nepotrebujete mimoriadne IQ, nadpriemernú znalosť brandže alebo dôverné informácie. Čo potrebujete je rozumný rámec pre vaše rozhodovanie a schopnosť držať emócie na uzde, aby tento rámec nenarušovali.“  Warren Buffet

Výhody investovania

1. Profesionálna správa majetku / aktívna správa

Vaše peniaze sú spravované profesionálmi, ktorí sa pri investovaní snažia minimalizovať možné riziká a zároveň maximalizovať výnosy. Veľkou pridanou hodnotou sú práve schopnosti, odborné znalosti a profesionalita portfólio manažérov, na ktoré je vhodné sa spoľahnúť pri investovaní na svetových finančných trhoch. Aktívne riadenie investícií im dovoľuje prispôsobiť zloženie fondu aktuálnej situácií na trhu.

2. Výnosy

Pri investovaní v podielovom fonde máte reálnu šancu z dlhodobého hľadiska dosiahnuť vyšší výnos. Zhodnocovaním vašich úspor iba na bežných vkladových produktoch sa vystavujete riziku, že vaše úspory vplyvom inflácie stratia na reálnej hodnote.

3. Likvidita (dostupnosť) investície

Máte možnosť kedykoľvek požiadať o redemáciu - vyplatenie podielových listov, čo znamená okamžitú dostupnosť peňazí. Vaša investícia nie je viazaná a tak môžete podľa potreby disponovať peniazmi bez výpovednej lehoty. Napriek tomu je však dôležité, aby klient dodržal pri investovaní investičný horizont, ktorý zodpovedá jeho investičnej stratégii.

4. Možnosť výberu investičnej stratégie

Na základe vašich cieľov a rizikového profilu si môžete zvoliť investičnú stratégiu. Je to spôsob, ako dosiahnete svoje ciele, pomocou akých fondov a za aký čas.

5. Dostupnosť informácií

Informácie o investíciách, investičnej stratégií či zložení portfólia sú pravidelne zverejňované a voľne dostupné (pravidelné mesačné reporty podielových fondov, média, webová stránka a iné). Stav vašej investície môžete pravidelne sledovať.

6. Možnosť aj pre „malých“ investorov

Prostredníctvom podielových fondov aj investor, ktorý investuje nižší objem peňazí môže dosiahnuť zaujímavé investície. Mnohé podielové fondy umožňujú pravidelne investovať/sporiť aj menšie čiastky, a teda akumulovať peňažné prostriedky, a tým dosiahnuť tvorbu finančného majetku v dlhších časových obdobiach.

7. Bezpečnosť alebo ochrana pri investovaní

Nemusíte sa obávať o bezpečnosť svojich finančných prostriedkov pri investovaní do podielových fondov.

Samotné investovanie upravuje:

  • Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní upravuje činnosť správcovských spoločností a správu podielových fondov. V oblasti kolektívneho investovania môžu podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon okrem iného upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Finančné prostriedky v podielových fondoch sú okrem toho priebežne chránené nasledujúcimi kontrolami:

  • Národná banka Slovenska je najvyšším kontrolným orgánom nad správcovskými spoločnosťami a vykonáva funkciu štátneho dozoru;
  • Depozitár správcovskej spoločnosti a podielových fondov môže byť len banka s povolením Národnej banky Slovenska. Je jedným z viacerých stupňov ochrany investície klienta a základným kontrolným orgánom spoločnosti;
  • Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Členovia tohto orgánu musia spĺňať kritériá ustanovené zákonom o kolektívnom investovaní. Schvaľujú ich akcionári spoločnosti avšak až po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska;
  • Audítor je nezávislou spoločnosťou, ktorá overuje správnosť vyhotovenia účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielových fondov;
  • Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.

 

Čo vás pri investovaní chráni ďalej?

Samostatné účtovníctvo fondu, čo znamená, že o majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, a teda záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Celý majetok fondu je výhradne spoločným majetkom jeho podielnikov a správcovská spoločnosť ho môže použiť iba za účelom investovania v súlade so zákonom. Účtovná závierka podielového fondu, ako aj správcovskej spoločnosti, musí byť overená audítorom.

Ako úspešne investovať

Nie je investor ako investor. Každý z nás má individuálnu toleranciu voči riziku, iný investičný horizont a nachádzame sa v inej finančnej situácií. Základom je mať pri investovaní reálne očakávania.

Na čo teda treba myslieť pri investovaní?

1. Určite si cieľ

Zadefinujte si, čo chcete investovaním dosiahnuť – cieľ vašej investície (sporenie pre deti, zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, sporenie na dôchodok a podobne)

2. Stanovte si investičný horizont

Stanovte si čas, za ktorý chcete svoj cieľ dosiahnuť – tj. dobu, počas ktorej chcete investovať a investované peniaze nebudete potrebovať.

3. Rozhodnite sa akú čiastku chcete a môžete investovať

Investujte iba takú časť svojho majetku, ktorú si môžete dovoliť vystaviť trhovému riziku. Mali by ste mať určite vytvorenú rezervu pre prípad neočakávaných udalostí.

4. Zvážte svoju možnosť a schopnosť znášať riziko

Každý z nás túži dosiahnuť vysoké výnosy, niesť riziko je však ochotný len málokto. Súvisí to často so životnou situáciou, v ktorej sa nachádzame (výška príjmu, náklady na živobytie, atď.). Zvážte, aké výkyvy hodnoty svojej investície ste ochotní a zároveň schopní znášať, nakoľko investície v podielových fondoch môžu rovnako rásť, ako aj klesať.

5. Dôkladne sa oboznámte so stratégiou a rizikovo-výnosovým profilom fondu

Najdôležitejšie informácie o investovaní do konkrétneho fondu nájdete v dokumente s názvom „Kľúčové informácie pre investorov“ pri každom fonde na našej webovej stránke.

6. Dodržujte odporúčaný investičný horizont

Po uplynutí vytýčeného obdobia sa výrazne znižuje pravdepodobnosť negatívneho výnosu. Čím dlhší je váš investičný horizont, tým môžete rizikovejšie investovať.

7. Diverzifikujte investície

Rozkladajte riziko investovania, čo znamená rozložte svoju investíciu do viacerých fondov s prihliadnutím na svoj rizikový profil. Hoci podielové fondy sami o sebe predstavujú už diverzifikované investície, aj napriek tomu väčšina z nich je zameraná na jeden druh aktív (akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy či komodity).

8. Investujte bez emócií

Určite neinvestujte ani neredemujte (nevyberajte) pod vplyvom emócií, ktoré môžu byť spôsobené nadštandardným zhodnotením, či poklesom niektorých vašich fondov. Držte sa svojho rizikového profilu a dodržujte svoju stratégiu investovania. Nebuďte prehnane konzervatívni, ale ani nepreceňujte svoju schoponosť niesť riziko možných poklesov. Konzervatívnosť v spojení s dlhým investičným horizontom môže byť rizikové, keďže inflácia vás môže predbehnúť a dostať do mínusu. Ale rozhodte sa nepúšťajte ani do rizikových investícií pri krátkodobom investičnom horizonte.

Slovník investora

Slovník pojmov, v ktorom nájdete vysvetlenia pre dôležité výrazy zo sveta financií a investovania.