O investovaní

Chcete vedieť, ako rozumne investovať?  Čoho sa vyvarovať a akú šancu si nenechať ujsť? Spoznajte výhody investovania! Na tejto stránke si osvojíte Slovník investora a získate základné informácie o tom, čo môžete očakávať od investovania vašich financií s Prvou penzijnou. Dovoľte nám previesť vás svetom investícií a úspešného investovania.

Prečo investovať?

Investovanie do podielových fondov Vám poskytuje mnohé možnosti ako sa podieľať na úspechoch i neúspechoch rôznych spoločností a štátov na celom svete. Viete si prispôsobiť riziko aj potenciálny výnos svojim potrebám či cieľom a pritom nepotrebujete žiadne špeciálne znalosti z oblasti investovania.

„K úspešnému investovaniu nepotrebujete mimoriadne IQ, nadpriemernú znalosť brandže alebo dôverné informácie. Čo potrebujete je rozumný rámec pre vaše rozhodovanie a schopnosť držať emócie na uzde, aby tento rámec nenarušovali.“  Warren Buffet

Výhody investovania

1. Profesionálna správa majetku / aktívna správa

Vaše peniaze sú spravované profesionálmi, ktorí sa pri investovaní snažia minimalizovať možné riziká a zároveň maximalizovať výnosy. Veľkou pridanou hodnotou sú práve schopnosti, odborné znalosti a profesionalita portfólio manažérov, na ktoré je vhodné sa spoľahnúť pri investovaní na svetových finančných trhoch. Aktívne riadenie investícií im dovoľuje prispôsobiť zloženie fondu aktuálnej situácií na trhu.

2. Výnosy

Pri investovaní v podielovom fonde máte reálnu šancu z dlhodobého hľadiska dosiahnuť vyšší výnos. Zhodnocovaním vašich úspor iba na bežných vkladových produktoch sa vystavujete riziku, že vaše úspory vplyvom inflácie stratia na reálnej hodnote.

3. Likvidita (dostupnosť) investície

Máte možnosť kedykoľvek požiadať o redemáciu - vyplatenie podielových listov, čo znamená okamžitú dostupnosť peňazí. Vaša investícia nie je viazaná a tak môžete podľa potreby disponovať peniazmi bez výpovednej lehoty. Napriek tomu je však dôležité, aby klient dodržal pri investovaní investičný horizont, ktorý zodpovedá jeho investičnej stratégii.

4. Možnosť výberu investičnej stratégie

Na základe vašich cieľov a rizikového profilu si môžete zvoliť investičnú stratégiu. Je to spôsob, ako dosiahnete svoje ciele, pomocou akých fondov a za aký čas.

5. Dostupnosť informácií

Informácie o investíciách, investičnej stratégií či zložení portfólia sú pravidelne zverejňované a voľne dostupné (pravidelné mesačné reporty podielových fondov, média, webová stránka a iné). Stav vašej investície môžete pravidelne sledovať.

6. Možnosť aj pre „malých“ investorov

Prostredníctvom podielových fondov aj investor, ktorý investuje nižší objem peňazí môže dosiahnuť zaujímavé investície. Mnohé podielové fondy umožňujú pravidelne investovať/sporiť aj menšie čiastky, a teda akumulovať peňažné prostriedky, a tým dosiahnuť tvorbu finančného majetku v dlhších časových obdobiach.

7. Bezpečnosť alebo ochrana pri investovaní

Nemusíte sa obávať o bezpečnosť svojich finančných prostriedkov pri investovaní do podielových fondov.

Samotné investovanie upravuje:

  • Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní upravuje činnosť správcovských spoločností a správu podielových fondov. V oblasti kolektívneho investovania môžu podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon okrem iného upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Finančné prostriedky v podielových fondoch sú okrem toho priebežne chránené nasledujúcimi kontrolami:

  • Národná banka Slovenska je najvyšším kontrolným orgánom nad správcovskými spoločnosťami a vykonáva funkciu štátneho dozoru;
  • Depozitár správcovskej spoločnosti a podielových fondov môže byť len banka s povolením Národnej banky Slovenska. Je jedným z viacerých stupňov ochrany investície klienta a základným kontrolným orgánom spoločnosti;
  • Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Členovia tohto orgánu musia spĺňať kritériá ustanovené zákonom o kolektívnom investovaní. Schvaľujú ich akcionári spoločnosti avšak až po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska;
  • Audítor je nezávislou spoločnosťou, ktorá overuje správnosť vyhotovenia účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielových fondov;
  • Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.

 

Čo vás pri investovaní chráni ďalej?

Samostatné účtovníctvo fondu, čo znamená, že o majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, a teda záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Celý majetok fondu je výhradne spoločným majetkom jeho podielnikov a správcovská spoločnosť ho môže použiť iba za účelom investovania v súlade so zákonom. Účtovná závierka podielového fondu, ako aj správcovskej spoločnosti, musí byť overená audítorom.

Ako úspešne investovať

Nie je investor ako investor. Každý z nás má individuálnu toleranciu voči riziku, iný investičný horizont a nachádzame sa v inej finančnej situácií. Základom je mať pri investovaní reálne očakávania.

Na čo teda treba myslieť pri investovaní?

1. Určite si cieľ

Zadefinujte si, čo chcete investovaním dosiahnuť – cieľ vašej investície (sporenie pre deti, zhodnotenie voľných finančných prostriedkov, sporenie na dôchodok a podobne)

2. Stanovte si investičný horizont

Stanovte si čas, za ktorý chcete svoj cieľ dosiahnuť – tj. dobu, počas ktorej chcete investovať a investované peniaze nebudete potrebovať.

3. Rozhodnite sa akú čiastku chcete a môžete investovať

Investujte iba takú časť svojho majetku, ktorú si môžete dovoliť vystaviť trhovému riziku. Mali by ste mať určite vytvorenú rezervu pre prípad neočakávaných udalostí.

4. Zvážte svoju možnosť a schopnosť znášať riziko

Každý z nás túži dosiahnuť vysoké výnosy, niesť riziko je však ochotný len málokto. Súvisí to často so životnou situáciou, v ktorej sa nachádzame (výška príjmu, náklady na živobytie, atď.). Zvážte, aké výkyvy hodnoty svojej investície ste ochotní a zároveň schopní znášať, nakoľko investície v podielových fondoch môžu rovnako rásť, ako aj klesať.

5. Dôkladne sa oboznámte so stratégiou a rizikovo-výnosovým profilom fondu

Najdôležitejšie informácie o investovaní do konkrétneho fondu nájdete v dokumente s názvom „Kľúčové informácie pre investorov“ pri každom fonde na našej webovej stránke.

6. Dodržujte odporúčaný investičný horizont

Po uplynutí vytýčeného obdobia sa výrazne znižuje pravdepodobnosť negatívneho výnosu. Čím dlhší je váš investičný horizont, tým môžete rizikovejšie investovať.

7. Diverzifikujte investície

Rozkladajte riziko investovania, čo znamená rozložte svoju investíciu do viacerých fondov s prihliadnutím na svoj rizikový profil. Hoci podielové fondy sami o sebe predstavujú už diverzifikované investície, aj napriek tomu väčšina z nich je zameraná na jeden druh aktív (akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy či komodity).

8. Investujte bez emócií

Určite neinvestujte ani neredemujte (nevyberajte) pod vplyvom emócií, ktoré môžu byť spôsobené nadštandardným zhodnotením, či poklesom niektorých vašich fondov. Držte sa svojho rizikového profilu a dodržujte svoju stratégiu investovania. Nebuďte prehnane konzervatívni, ale ani nepreceňujte svoju schoponosť niesť riziko možných poklesov. Konzervatívnosť v spojení s dlhým investičným horizontom môže byť rizikové, keďže inflácia vás môže predbehnúť a dostať do mínusu. Ale rozhodte sa nepúšťajte ani do rizikových investícií pri krátkodobom investičnom horizonte.

Slovník investora

Pojem Vysvetlenie
Akcia Je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo podielať sa na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov).
Akciové riziko Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.
Aktuálna cena podielu Predstavuje podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu vydaných podielov podielového fondu.
Aktuálna cena podielového listu Pri zaknihovaných podielových listoch sa  rovná aktuálnej cene podielu.
Audítor Osoba, ktorá overuje účtovníctvo  spoločnosti a podielových fondov.
Backtest

Overovanie investičných stratégií na historických dátach.

Benchmark Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.
Broker Obchodník s cennými papiermi  alebo inými finančnými nástrojmi, ktorý za uzavreté obchody poberá províziu.
Burza cenných papierov   Miesto, kde sa pravidelne a v určenom čase obchoduje s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi.
Cenný papier Peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Môže byť v  listinnej alebo zaknihovanej podobe, vydaný na meno, na majiteľa alebo na rad.
Čistá hodnota majetku fondu (NAV - Net Asset Value) Celková hodnota majetku fondu (hodnota cenných papierov, predkupné práva vyplývajúce z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch, pohľadávky, ostatné práva) znížená o záväzky fondu.
Depozitár Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má na výkon činností depozitára povolenie od Národnej banky Slovenska. Depozitár okrem iného je zodpovedá  za správne určenie čistej hodnoty majetku podielového fondu a z toho vyplývajúcej ceny podielu.
Depozitný certifikát Krátkodobý dlhový cenný papier vydaný bankou. Je vydaný na majiteľa s uvedením dátumu splatnosti a úrokovej miery. Splatnosť býva od jedného do niekoľkých mesiacov.
Derivát Cenný papier, ktorého hodnota je odvodená z výkonnosti alebo pohybov iného cenného papiera, indexu alebo iných investícií.  Deriváty možno využiť na krátke predaje cenných papierov alebo na zaistenie portfólia fondu proti riziku poklesu.
Diverzifikácia Rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikácia je nástroj na znižovanie miery rizika portfólia podielového fondu.
Dividenda Predstavuje podiel majiteľa akcie na zisku spoločnosti.
Dlhopis Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Výnos dlhopisu (tzv. kupón) môže byť stanovený  pevne alebo pohyblivo. Hodnota majetku podielového fondu investujúceho do takýchto dlhopisov klesá v prípade, ak úrokové sadzby rastú. Ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu alebo kurz fondu rastie.
Durácia Ukazovateľ, ktorý pomáha merať citlivosť hodnoty dlhopisu (resp. fondu investujúceho do dlhopisov) na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia (nižšia) je durácia, tým vyššie (nižšie) je úrokové riziko dlhopisu, dlhopisového fondu. Vyjadruje sa v rokoch.
Emisie podielových listov Podielové listy každého podielového fondu alebo podfondu sa môžu vydávať vo viacerých emisiách, ktoré sa od seba môžu odlišovať napr. druhom investorov, ktorým je emisia určená, výškou vstupného alebo výstupného poplatku, výškou minimálnej investovanej sumy, výškou odplaty za správu, menou, v ktorej je hodnota podielu vyjadrená, spôsobom vyplatenia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo kombináciou uvedených charakteristík.
Emitent Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere za účelom získania finančných prostriedkov.
ETF (verejne obchodované fondy) Finančné nástroje obchodované na burze, medzi ich výhody patrí nákladová aj daňová efektívnosť. Mnohé fondy fondov ich preto využívajú ako podkladové nástroje.
EURIBOR / EURIBID Priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky požičať (EURIBOR) alebo si požičať (EURIBID).
Finančný trh

Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

Fond fondov

Podielový fond, ktorý  investuje do iných podielových fondov.

Futures

Dohoda o nákupe alebo predaji vopred dohodnutého množstva komodity alebo cenného papiera v určený čas v budúcnosti za cenu dohodnutú teraz medzi predávajúcim a kupujúcim. Ide o prísľub skutočného uskutočnenia transakcie. Futures  sa zaraďuje medzi  cenné papiere ( deriváty).

Investičná politika

Pravidlá investovania majetku zhromaždeného v podielovom fonde, ktoré musia byť v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika určenými zákonom.

Investičný horizont Doba investovania. Investičný horizont môže byť krátkodobý do 1 roka, strednodobý od 1 do 5 rokov, dlhodobý od 5 rokov. Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont, ktorý predstavuje minimálnu dobu, počas ktorej by mal investor zotrvať vo fonde, aby bolo možné dosiahnuť cieľ stratégie fondu

Kapitálový trh

Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).
Kľúčové informácie pre investorov (KIID) Dokument, ktor musí mať každý štandardný podielový fond. Musí byť poskytnutý investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu, cieľom je umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Dokument popisuje ciele a investičnú politiku fondu, profil rizík a výnosov, poplatky, minulú výkonnosť a iné praktické informácie.
Kreditné riziko Riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší priemerný rating portfólia fondu.
Kupón Úrok vyplácaný emitentom z dlhopisu.
Majetkový účet Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov vedený depozitárom. Na tomto účte sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.
Menové riziko Riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu eura vzhľadom k mene, v ktorej má fond denominované aktíva. Napr. oslabovanie eura vzhľadom k americkému doláru má na kurz fondu, ktorý má aktíva denominované v amerických dolároch, pozitívny vplyv (rast kurzu fondu), pretože hodnota týchto investícií prepočítaná na eurá rastie.
Menovitá hodnota Suma, na ktorú je cenný papier vystavený a ktorá je vyznačená na cennom papieri.
Odplata depozitárovi Odplata za výkon činnosti depozitára, odvíja sa od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu a  je nákladom fondu.
Odplata za správu podielového fondu Správcovský poplatok sa odvíja od priemernej ročnej hodnoty aktív podielového fondu. Pokrýva náklady správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu. Je nákladom fondu.
Opcia

Dohoda, ktorá dáva investorovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať akciu, alebo iný nástroj za vopred dohodnutú cenu v rámci vopred dohodnutého časového obdobia. Call opcia je právo kúpiť cenný papier, put opcia je právo predať.

Peňažný trh Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).
Podfond Je súčasťou strešného fondu, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých podfondov. Jednotlivé podfondy sú účtovne oddelené, odlišujú sa investičnou stratégiou.
Podiel Základná jednotka majetku podielového fondu, vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde. Klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov. Vynásobením počtu podielov podielnika aktuálnou cenou podielu je možné prepočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.
Podielnik Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie podielového listu fondu.
Podielový list Môže byť listinný alebo zaknihovaný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy našich podielových fondov sú zaknihované, jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde.
Pokladničná poukážka Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.
Pomer riziko/výnos

Pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú je možné vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí, že čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť.

Portfólio Súbor cenných papierov alebo iných aktív, do ktorých je v zmysle zákona o kolektívnom investovaní možné investovať.
Predajný prospekt Dokument, ktorý musí mať každý štandardný podielový fond a ktorý musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom.
Priebežné poplatky Všetky platby z majetku v podielovom fonde, ktoré sú ustanovené zákonom alebo štatútom podielového fondu a sú uvedené v KIID.
Rating Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.
Redemácia Právo podielnika kedykoľvek požiadať o vyplatenie svojho podielového listu.
Reinvestícia výnosov Možnosť pre podielnika, v prípade niektorých fondov, dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie podielové listy fondu.
 Štatút Základný dokument podielového fondu, ktorého obsah a zmeny schvaľuje Národná banka Slovenska, je súčasťou zmluvného vzťahu s podielnikom. Ide o dokument, ktorý charakterizuje typ podielového fondu.
 Úrokové riziko

Znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

 Volatilita Určuje mieru neistoty – rizika. Volatilita je prirodzená vlastnosť pri investíciách. Platí, že čím vyššie sú očakávané výnosy, tým je obvykle vyššie riziko.
 Vstupný poplatok Poplatok, ktorý investor platí pri kúpe podielového listu. Zahŕňa v sebe distribučné náklady, konzultáciu, odporučenie riešenia, dokumenty a následný servis.
 Výkonnosť Miera zhodnotenia majetku fondu. Je meradlom spokojnosti klienta s výsledkom investovania. Absolútna výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť fondu.
 Vysporiadanie (settlement) Operácia, kedy ten, kto cenné papiere predáva, obdrží za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.
Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri vyplatení podielového listu.