Dobré sporenie INVESTÍCIA

Využite atraktívnu kombináciu sporenia a investovania a sami si zvoľte koľko, v akom podielovom fonde, či ako dlho chcete sporiť. Staňte sa našim sporiteľom a ušetríte si na vysnívaný dom či dovolenku alebo zabezpečte seba či Vašich blízkych do budúcna. Ak hľadáte vyšší potenciál zhodnotenia svojich úspor je pre vás Dobré sporenie INVESTÍCIA tá správna voľba.

O investičnom sporení

Investičné sporenie Dobré sporenie INVESTÍCIA Vám ponúka možnosť strednodobého alebo dlhodobého sporenia s možnosťou výberu podielového fondu v správe Prvej Penzijnej v časovom horizonte od 2 - 10 rokov v závislosti od Vami vybraného fondu.

Sami si určíte cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu a výšku investície určenej na sporenie.

Výhody investičného sporenia

 • máte možnosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
 • sporíte si vo vybraných fondoch v správe Prvej Penzijnej
 • flexibilná doba sporenia (odporúčaná 2 - 10 rokov)
 • s vkladom od 10 do 500 € mesačne
 • s cieľovou sumou od 500 do 15 000 € 
 • možný 1 čiastočný výber z úspor počas doby sporenia
 • cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu a výšku investície určenej na sporenie si nastavíte presne podľa svojich potrieb
 • v prípade, že sa rozhodnete prestať pravidelne sporiť, nebudete za to sankcionovaní, ani sa sporenie nezruší
 • máte možnosť pomenovať si svoje sporenie
 • možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie z nasporenej sumy
 • vybavíte v každej pobočke Poštovej banky a na vybraných poštách

NOVINKA

Využite našu novú službu v podobe pravidelného vyplácania podielových listov.

Ide o bezplatnú službu, vďaka ktorej si  môžete zvoliť pravidelnú výplatu z nasporenej sumy. Služba je určená klientom, ktorí majú ukončený program sporenia, alebo majú investíciu vo fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA.

Detaily

Investičné sporenie Dobré sporenie INVESTÍCIA je určené pre budúcich aj existujúcich klientov, pre právnické aj fyzické osoby.

Parametre
Výška prvotnej investície  2 % z cieľovej sumy
Minimálna výška sporenia 10 € / mesiac
Maximálna výška sporenia 500 € / mesiac
Minimálna doba sporenia odporúčaná
Cieľová suma 500  - 15 000 €
Cieľ sporenia zadefinujete si sami
Frekvencia sporenia odporúčame mesačne

Výber podielového fondu a odporúčané doby sporenia pri našich fondoch:

Konzervatívne portfólio o.p.f. - 2 roky

Vyvážené portfólio o.p.f. - 3 - 4 roky

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - 3 - 4 roky

EUROFOND o.p.f. - 5 až viac rokov

Dynamické portfólio o.p.f. - 5 až viac rokov

Investičné sporenie zaniká:

 1. smrťou podielnika
 2. uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých PL, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia
 3. prevodom PL na inú osobu
 4. v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení CS + 10 %

UPOZORNENIE:

Tento dokument a v ňom uvedené informácie slúži ako reklamný dokument na propagáciu podielových fondov spravovaných správcom investorom. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov môže záujemca získať a oboznámiť sa s nimi v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu v sídle správcu, v sídle depozitára a na obchodných miestach správcu. Hodnota investície sa môže aj znižovať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Investičnou politikou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. je najmä investovanie do nehnuteľností a iných realitných aktív. V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. môže správca, ak je to v záujme podielnikov, predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 12 mesiacov. Národná banka Slovenska schválením štatútov podielových fondov Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA a EUROFOND o.p.f. povolila správcovi investovať až 100 % hodnoty majetku v týchto podielových fondoch do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených subjektmi špecifikovanými v týchto štatútoch.

Poplatky

Pri investičnom sporení Dobré sporenie INVESTÍCIA platíte iba zriaďovací poplatok. Žiadne ďalšie vstupné ani výstupné poplatky neplatíte, vďaka čomu môže byť váš výnos vyšší.

Poplatky
Zriaďovací poplatok

Vypočíta sa ako 1 % z cieľovej sumy, pričom sa uplatní z prvej investície 

Vstupný poplatok -
Výstupný poplatok -