Dobré sporenie INVESTÍCIA

Využite atraktívnu kombináciu sporenia a investovania a sami si zvoľte koľko, v akom podielovom fonde, či ako dlho chcete sporiť. Staňte sa našim sporiteľom a ušetríte si na vysnívaný dom či dovolenku alebo zabezpečte seba či Vašich blízkych do budúcna. Ak hľadáte vyšší potenciál zhodnotenia svojich úspor je pre vás Dobré sporenie INVESTÍCIA tá správna voľba.

O investičnom sporení

Investičné sporenie Dobré sporenie INVESTÍCIA Vám ponúka sporenie podľa Vami vybraných kritérií v troch fondoch v správe Prvej Penzijnej. Odporúčané minimálne obdobie sporenia 2 až 5 rokov v závislosti od Vami vybraného fondu.

Sami si určíte cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu a výšku investície určenej na sporenie.

Výhody investičného sporenia

 • máte možnosť získať vyššie zhodnotenie ako pri pevných úrokových sadzbách
 • sporíte si vo vybraných fondoch v správe Prvej Penzijnej
 • flexibilná doba sporenia (odporúčaná 2 - 5 rokov)
 • s vkladom od 10 do 500 € mesačne
 • s cieľovou sumou od 500 do 15 000 € 
 • možný 1 čiastočný výber z úspor počas doby sporenia
 • cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu a výšku investície určenej na sporenie si nastavíte presne podľa svojich potrieb
 • v prípade, že sa rozhodnete prestať pravidelne sporiť, nebudete za to sankcionovaní, ani sa sporenie nezruší
 • máte možnosť pomenovať si svoje sporenie
 • možnosť zvoliť si pravidelné vyplácanie z nasporenej sumy
 • vybavíte na všetkých obchodných miestach Poštovej banky

Využite našu novú službu v podobe pravidelného vyplácania podielových listov.

Ide o bezplatnú službu, vďaka ktorej si  môžete zvoliť pravidelnú výplatu z nasporenej sumy. Služba je určená klientom, ktorí majú ukončený program sporenia, alebo majú investíciu vo fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA.

Detaily

Investičné sporenie Dobré sporenie INVESTÍCIA je určené pre všetkých, ktorí si chcú sporiť pravidelne a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky s atraktívnym výnosom v podielových fondoch.

Parametre
Vstupná investícia  2 % z cieľovej sumy
Výška pravidelného mesačného sporenia

minimálne: 10 €/mesiac

maximálne: 500 €/mesiac

Cieľová suma 500  - 15 000 € (výšku si zvolí klient)
Obdobie sporenia odporúčaná doba sporenia závisí od vybraného fondu
Výber možnosť podať žiadosť o vyplatenie podielových listov - 1 x počas dĺžky sporenia
Výška mimoriadne investovanej sumy 10 € - 500 €
Zmena výšky pravidelne investovanej sumy kedykoľvek počas obdobia sporenia v rozmedzí od 10 € do 500 €
Dosiahnutie cieľovej sumy po dosiahnutí budú vydané podielové listy nad stanovenú výšku cieľovej sumy maximálne do výšky 10 % cieľovej sumy

Výber podielového fondu a odporúčané doby sporenia pri našich fondoch:

Stabilný fond o.p.f.min. 2 roky

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - min. 2 roky

Aktívny fond o.p.f. - min. 5 rokov

Investičné sporenie zaniká:

 • smrťou podielnika
 • uplatnením žiadosti o vyplatenie všetkých podielových listov, ktoré boli vydané v rámci programu sporenia
 • prevodom podielových listov na inú osobu
 • v zmysle parametrov sporenia po dovŕšení cieľovej sumy

Poplatky

Pri investičnom sporení Dobré sporenie INVESTÍCIA platíte iba zriaďovací poplatok. Žiadne ďalšie vstupné ani výstupné poplatky neplatíte, vďaka čomu môže byť váš výnos vyšší.

Poplatky
Zriaďovací poplatok

Vypočíta sa ako 1 % z cieľovej sumy, pričom sa uplatní z prvej investície* 

Vstupný poplatok 0,00 %
Výstupný poplatok 0,00 %

*Zriaďovací poplatok je možné znížiť alebo odpustiť v závislosti od obchodnej stratégie spoločnosti alebo počas marketingových akcií.

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo môže aj klesať a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (Prvej penzijnej) sú k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke www.penzijna.sk a v písomnej forme alebo na trvalom médiu v sídle spoločnosti Prvej penzijnej, v sídle depozitára a na obchodných miestach Prvej penzijnej.