Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 10.10.2020

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (PPSS) schválilo zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP) s účinnosťou od 10.10.2020.

Vykonané zmeny:

Zmeny VOP súvisia so zavedením novej funkcionality do e-investora, ktorou je online podávanie Žiadostí o vydanie podielových listov a Žiadostí o vydanie podielových listov v programe pravidelného investovania.

Zmeny OOP boli vykonané za účelom zosúladenia terminológie označenia pravidelného investovania. V zmysle pripomienok NBS, ktoré boli zapracované v posledných zmenách štatútov fondov, pri ktorých je umožnené pravidelné investovanie, sa pojem „pravidelné investičné sporenie“ nahrádza pojmom „pravidelné investovanie“.