Zmena štatútov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo Prvej penzijnej rozhodlo o zmene štatútov vybraných podielových fondov:

  • Zmena štatútu fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f.:

Do štatútu bola zavedená možnosť vyhlásenia výnimočného obdobia v čase, kedy sa významne zvýši počet podaných Žiadostí o vyplatenie podielových listov alebo je zhoršená bonita nájomcov. Prvá penzijná môže počas výnimočného obdobia vyhláseného v súlade s odsekmi [25] a [26] článku I. štatútu vzhľadom na charakter aktív, do ktorých je majetok vo fonde investovaný, uplatňovať výstupný poplatok v inej výške ako počas období, ktoré nie sú výnimočnými obdobiami. V takomto prípade sa bude výstupný poplatok v plnej výške považovať za výnos fondu. O vyhlásení výnimočného obdobia sa bude informovať uvedením takejto informácie v predajnom prospekte, v KIIDe, na webe, v sídle depozitara a správcu a na obchodných miestach.

Upozornenie: výnimočné obdobie sa teraz nevyhlasuje, do štatútu bola zavedená len možnosť ho vyhlásiť. 

  • Zmena štatútov fondov J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.; J&T SELECT zmiešaný o.p.f.; J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.

Tieto fondy budú oceňované spravidla ku každému pracovnému dňu, minimálne však raz do týždňa.

Všetky štatúty nadobudnú účinnosť dňa 10.11.2020.