Aktualizácia predajných prospektov Prvej penzijnej

Predstavenstvom spoločnosti Prvá penzijná bola schválená aktualizácia Predajných prospektov vybraných fondov v správe Prvej penzijnej.

Aktualizované dokumenty nadobúdajú účinnosť od 27.10.2018.

Povinnosť aktualizácie dokumentov vychádza zo zákona o kolektívnom investovaní.

Aktualizácia dokumentov sa týka nasledujúcich fondov:

  • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
  • Konzervatívne portfólio o.p.f.
  • Vyvážené portfólio o.p.f.
  • DYNAMICKÉ PORTFÓLIO o.p.f.
  • EUROFOND o.p.f.
  • USA TOP Fond o.p.f.
  • Aktívny fond o.p.f.
  • Stabilný fond o.p.f.

V dokumentoch bol aktualizovaný bod 1.17 – úprava platenia poplatku pri presune investície z fondu do iného fondu v správe Prvej penzijnej.

Všetky uvedené dokumenty nájdete na podstránkach jednotlivých fondov.