Zmena Kľúčových informácií pre investorov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. rozhodlo o zmene Kľúčových informácií pre investorov fondov: Stabilný fond, o.p.f. a 365.world, o.p.f.

V dokumentoch nastali tieto zmeny:

  • V časti Profil rizík a výnosnosti sa Ukazovateľ rizík a výnosov zmenil z 5 na 6 (pri fonde 365.world) a z 2 na 3 (pri fonde Stabilný fond).

Zmeny nadobúdajú účinnosť 31.7.2020. Aktuálne dokumenty nájdete na podstránkach jednotlivých fondov a v Dokumentoch na stiahnutie.