Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 15.02.2020

Dňa 31.01.2020 schválilo predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (PPSS) zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP) a Sadzobníka poplatkov a náhrad  s účinnosťou od 15.02.2020 .

 

Najdôležitejšie zmeny:

  • našim klientom budeme poskytovať dokumenty a informácie súvisiace s ich majetkovým účtom, najmä potvrdenia o vykonaní pokynu (výpisy z majetkového účtu), elektronickým spôsobom prostredníctvom e-investora. Prístup do e-investora aktivujeme všetkým našim klientom, ktorí v rámcovej zmluve uviedli svoju e-mailovú adresu a prehlásili, že majú pravidelný prístup k internetu. Klient však má kedykoľvek právo písomne požiadať PPSS o zaslanie príslušných dokumentov v listinnej podobe;
  • potvrdenia o vykonaní pokynu (výpisy z majetkového účtu) pri pravidelnom vydávaní alebo vyplácaní podielového listu, budeme klientom zasielať 1x za 6 mesiacov. Uvedené sa vzťahuje najmä na investície uskutočnené v programe pravidelného investičného sporenia;
  • zavádzame poplatok pri vyplatení podielového listu šekovou poukážkou, a to vo výške 3 €.