Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Legislatíva

Európska únia uviedla do života ambiciózny legislatívny program, aby sa životné prostredie (Enviromental - E), sociálne otázky (Social - S) a riadenie spoločnosti ( Governance - G) stalo ústrednou oblasťou regulácie v priemysle finančných služieb. V tejto súvislosti hovoríme o skratke ESG.  

Jedným z týchto nástrojov je aj Nariadenie 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie“), zo dňa 27.11.2019.

Nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, transparentnosť s ohľadom na integráciu rizík udržateľnosti a zohľadnenie nežiadúcej udržateľnosti, dopady na ich procesy a poskytovanie informácií týkajúcej sa udržateľnosti s ohľadom na finančné produkty.

Nepriaznivé vplyvy na investičné rozhodnutia

Prvá Penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s., (ďalej len „Prvá Penzijná“) v súčasnosti nezohľadňuje negatívne vplyvy na svoje investičné rozhodnutia pokiaľ ide otázky životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv, výroba a predaj fosilných palív, sociálne otázky a podobne.

Za súčasného stavu nie je možné zohľadňovať tieto negatívne vplyvy a to najmä vzhľadom na personálne, organizačné, materiálne, technické vybavenie spoločnosti a v neposlednom rade aj pandemickej situácii, ktorej Slovenská republika čelí.

Avšak, Prvá Penzijná do budúcna nijakým spôsobom nevylučuje, že začne zohľadňovať negatívne vplyvy, ktoré vplývajú na udržateľnosť investícií. V tejto súvislosti Prvá Penzijná plánuje aktívne zbierať a analyzovať všetky informácie, ktoré sa týkajú udržateľnosti investície, a to za tým účelom aby aktívne bojovala proti klimatickým zmenám a zároveň, aby výrazne nenarušila svoje investičné ciele.