Informácia o zlúčení podielových fondov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. (ďalej len „PPSS“) dňa 29. septembra 2020 v súlade s právoplatnými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov, uskutoční zlúčenie nasledovných fondov: 

  1. Dynamické portfólioVyvážené portfólio (zanikajúce fondy) zlúčime do existujúceho nástupníckeho fondu s názvom Aktívny fond
  2. Konzervatívne portfólio (zanikajúci fond) zlúčime do existujúceho nástupníckeho fondu s názvom Dlhopisový fond
  3. EUROFOND (zanikajúci fond) zlúčime do existujúceho nástupníckeho fondu s názvom USA TOP Fond*

(zanikajúce fondy a nástupnícke fondy ďalej v texte aj ako „zlučované fondy“)

Pre podielnikov zanikajúcich fondov to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zanikajúceho fondu vymenené za podielové listy príslušného nástupníckeho fondu.

Dôvodom plánovaného zlúčenia vyššie uvedených podielových fondov je zefektívnenie správy fondov s cieľom dosiahnutia vyššieho zhodnotenia v nástupníckych fondoch.

Na podielnikov ostatných fondov spravovaných PPSS zlúčenie podielových fondov nebude mať vplyv.

Podrobné informácie o zlúčení boli podielnikom zlučovaných fondov zaslané listami na ich korešpondenčnú adresu. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete s dôverou na nás obrátiť na telefónnom čísle 02/5960 2222.

Predstavenstvo PPSS rozhodlo dňa 10. septembra 2020 o zmene štatútov nástupníckych podielových fondov s názvom Dlhopisový fond, Aktívny fond a USA TOP Fond, a to z dôvodu zlúčenia s príslušnými zanikajúcimi fondami. Rovnako bola schválená zmena predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov podielového fondu USA TOP Fond. Zmeny dokumentov nadobúdajú účinnosť dňa 29. septembra 2020.

Predstavenstvo PPSS dňa 21.09.2020 rozhodlo s cieľom umožniť efektívne vykonanie zlúčenia, o pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov zanikajúcich podielových fondov s názvom:

  • EUROFOND o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCSOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  • Dynamické portfólio o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCSOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  • Vyvážené portfólio o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCSOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
  • Konzervatívne portfólio o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCSOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

a to s účinnosťou odo dňa 23.09.2020 (vrátane) do 29.09.2020 (vrátane).

 

* USA TOP Fond bude dňom nadobudnutia účinnosti zlúčenia, t. j. dňa 29. septembra 2020 premenovaný na Globálny fond