Aktualizácia predajných prospektov vybraných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. dňa 21.01.2019 schválilo doplnenie vybraných predajných prospektov (súčasťou je štatút), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 28.01.2019.

Ide o predajné prospekty týchto fondov:

Doplnenie sa týka:

  • časti Vydanie podielových listov – doplnenie programu pravidelného investovania

Zmeny sa týkajú len predajných prospektov. Štatút zostáva bez zmeny.

 

Všetky aktualizované dokumenty sú dostupné aj na podstránkach vybraných fondov: www.penzijna.sk/fondy/