Aktualizácia Kľúčových informácií pre investorov vybraných fondov

Predstavenstvo Prvej penzijnej schválilo s účinnosťou od 01.07.2019 zmenu „Kľúčových informácií pre investorov“ (ďalej len KIID) vybraných podielových fondov.

Zmeny sa týkajú: 

  1. zaradenie Stabilného fondu o.p.f. medzi „stavebné kamene“ PPSS, čo umožňuje nakupovať podielové listy Stabilného fondu do fondov:

Aktívny fond o.p.f., Konzervatívne portfólio o.p.f., Vyvážené portfólio o.p.f., Dynamické portfólio o.p.f.;

  1. preklasifikovanie fondov Eurofond o.p.f.USA TOP Fond o.p.f. z kategórie zmiešaných fondov do kategórie akciových fondov.

KIID sa upravujú v časti „Ciele a investičný politika“ horeuvedených fondov.