Aktualizácia dokumentu Kľúčové informácie pre investorov fondu Stabilný fond o.p.f.