Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Premena uzavretých podielových fondov na otvorené podielové fondy

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-8936-1/2009 zo dňa 14.12.2009, právoplatným dňa 14.12.2009, bol našej správcovskej spoločnosti udelený predchádzajúci súhlas na premenu uzavretého podielového fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. - P3R - u.p...

Celý článok

Pozastavenie vyplácania podielových listov

V súlade § 43 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme podielnikom, že dňa 18.12.2009 o 10.00hod. rozhodlo predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol...

Celý článok

Premena uzavretých podielových fondov na otvorené podielové fondy

Informujeme Vás o premene uzavretých podielových fondov na otvorené podielové fondy a o pozastavení vyplácania podielových listov.

Celý článok

Zlúčenie uzavretých podielových fondov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom uzavretých podielových fondov, že dňa 11. decembra 2009 boli na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného právoplatným rozhodnutím č.: OPK – 8967-1/2009 zo dňa 18.11.2009 z...

Celý článok

Zlúčenie uzavretých podielových fondov

Informujeme Vás o zlúčení uzavretých podielových fondov.

Celý článok

Zmena predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. oznamuje podielnikom, že vykonala zmeny v  predajných prospektoch a zjednodušených predajných prospektoch všetkých ňou spravovaných otvorených podielových fondov a špeciálneho podielového fondu. Zmeny nadobúdajú účinnosť d...

Celý článok

Zmena predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov

Informujeme Vás o zmene predajných prospektov a zjednodušených predajných prospektov.

Celý článok

Zmena predajného a zjednodušeného predajného prospektu

Informujeme Vás o zmene predajného a zjednodušeného predajného prospektu fondu Konzervatívne portfólio o.p.f.

Celý článok

Schéma premien, zlučovaní a zmien podielových fondov

Prinášame Vám aktuálnu schému premien, zlučovaní a zmien podielových fondov v správe PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.PDF dokument PNG obrázok

Celý článok

Zmena v stratégii vykonávania, postupovania a alokácie pokynov

Informujeme Vás o zmene v stratégii vykonávania, postupovania a alokácie pokynov.

Celý článok
Ďalšie články