Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Zmena štatútov a predajných prospektov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo PPSS schválilo zmeny štatútov a predajných prospektov vybraných podielových fondov. Zmeny sa týkajú hlavne plošnej úpravy odplaty depozitára, a to: Odplata sa znižuje z pôvodných 0,23% na 0,10% vo fondoch: KRÁTKODOBÝ DLHOPISOVÝ o.p.f. Koruna, Dlhopisový fond o.p.f., Stabilný fo...

Celý článok

Nový fond v správe Prvej penzijnej

Dňa 15.03.2021 začala Prvá penzijná spravovať nový štandardný fond - Komfortný fond o.p.f. Tento fond má charakter špeciálneho fondu cenných papierov a patrí do kategórie zmiešaných fondov.  Štatút fondu Komfortný fond o.p.f.Prospekt fondu Komfortný fond o.p.f.Kľúčové informácie pre investorov...

Celý článok

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Legislatíva Európska únia uviedla do života ambiciózny legislatívny program, aby sa životné prostredie (Enviromental - E), sociálne otázky (Social - S) a riadenie spoločnosti ( Governance - G) stalo ústrednou oblasťou regulácie v priemysle finančných služieb. V tejto súvislosti hovoríme o skratk...

Celý článok
Ďalšie články