Informujeme

Sledujte aktuálne informácie zo sveta investovania, situáciu na finančných trhoch a aktuality z Prvej penzijnej.

Najnovšie články

Aktualizácia kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo s účinnosťou od 18.02.2019 aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov spravovaných fondov. Zmeny kľúčových informácií pre investorov nastali predovšetkým v časti poplatkov (priebež...

Celý článok

Aktualizácia predajných prospektov vybraných fondov

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. dňa 21.01.2019 schválilo doplnenie vybraných predajných prospektov (súčasťou je štatút), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 28.01.2019. Ide o predajné prospekty týchto fondov: Stabilný fond o.p.f....

Celý článok

Aktualizácia dokumentu Kľúčové informácie pre investorov fondu Stabilný fond o.p.f.

Predstavenstvo spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. schválilo zmenu Kľúčových informácií pre investorov (KIID) fondu Stabilný fond o.p.f., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 7.1.2019. Aktualizácia sa týka: - v časti Profil rizík a výnosnosti sa Ukazova...

Celý článok
Ďalšie články