Investovanie do fondov - z čoho si môžete vyberať?

Chcete investovať? Hľadáte ochranu vašej investície pred infláciou a výhodu vyššieho výnosu? Existuje celý rad podielových fondov, stačí si vybrať ten, ktorého investičná stratégia zodpovedá vašim požiadavkám.

 PPSS_15 (2)

Vo vyspelom svete je investovanie do fondov obľúbený nástroj a jedna z najefektívnejších ciest, ako zhodnotiť svoj majetok a dosiahnuť svoje finančné ciele.

Fondy možno rozdeliť do niekoľkých skupín v závislosti od toho, do akých aktív investujú peniaze podielnikov. Výber a rozdelenie aktív ovplyvňujú výšku výnosu a tiež rizikovosť fondu. Platí pravidlo, že čím je vyššie riziko, tým je vyšší potenciálny výnos. 

Pred tým, ako sa rozhodnete investovať svoje voľné finančné prostriedky do podielových fondov, si preto odpovedzte na tieto 3 základné otázky:

  • aké sú vaše ciele,
  • aké veľké riziko ste ochotní podstúpiť pri investovaní a 
  • na ako dlho ste ochotní investovať vaše peniaze.

Ak z vašich odpovedí vyplynulo, že chcete investovať na krátke, prípadne stredné obdobie a nie ste ochotní znášať príliš vysoké riziko, vyberte si z nasledujúcich typov fondov.

Fondy krátkodobých investícií

Hovoríme o fondoch, ktoré investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu. Investícia do týchto fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností s investovaním. Pomer riziko/cena je priamo úmerný. Tieto fondy síce zaručujú minimálne riziko, ale zodpovedajú tomu aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Väčšinou však dosahujú vyššiu výkonnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách. Odporúčaný investičný horizont je do 1 roka.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy investujú peniaze podielnikov najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií. Prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos ako fondy krátkodobých investícií, sú však aj o niečo rizikovejšie. Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke. Odporúčaný investičný horizont je najmenej 2 roky (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

Špeciálne fondy nehnuteľností 

Fondy známe ako realitné fondy investujú svoje aktíva priamo do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch. Odporúčaný investičný horizont je 2 a viac rokov. 

K popularite realitných fondov prispieva viacero faktorov. Najdôležitejším je možnosť profitovať na stabilnom sektore hospodárstva, ktorý nie je zraniteľný infláciou, dramaticky neklesá ani vo fáze kríz.

Ak z vašich odpovedí vyplynulo, že chcete investovať dlhodobo a ste ochotní znášať vyššie riziko za predpokladu dosiahnutia vyššieho výnosu, vyberte si z nasledujúcich typov fondov.

Zmiešané fondy

Tieto fondy investujú vaše peniaze na rôznych trhoch a do rôznych aktív, nemajú žiadne limity na podiel dlhopisov či akcií vo svojom portfóliu. Tento pomer v rámci investičnej stratégie fondu sa môže meniť, preto je dobré vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie.

Zmiešané fondy môžeme nazvať aj zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Odporúčaný investičný horizont sa pohybuje v rozmedzí najmenej 2 roky až 5 rokov (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

Akciové fondy

Akciové fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane však majú potenciál najvyššieho výnosu. Sú vhodnou investíciou pre investorov, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu. Akciové fondy môžu byť zamerané na jeden sektor alebo viac sektorov ekonomiky. Odporúčaný investičný horizont je nad 5 rokov (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).