Finanční agenti. Ktorým veriť a na ktorých si dávať pozor.

  • 22.02.2017
  • BLOG
  • Simona Peliova

Pôžičky, sporenia, poistenia, .... Stretávate sa s tým, že vás oslovujú s rôznymi finančnými službami. Ponuky sa hrnú zo všetkých strán, ale vy vlastne neviete, kto vás to oslovil a či mu môžete dôverovať? Netušíte rozdiel medzi finančným agentom, sprostredkovateľom alebo poradcom?

V súčasnosti čoraz viac poskytovateľov finančných služieb uprednostňuje poskytovať finančné služby cez externé alebo interné sprostredkovateľské siete, namiesto priameho predaja prostredníctvom zamestnancov.

Externou sprostredkovateľskou sieťou sú samostatní finanční agenti a ich podriadení finanční agenti. Internú sprostredkovateľskú sieť tvoria viazaní finanční agenti finančnej inštitúcie.

Finančný agent nevykonáva finančné poradenstvo, preto mu správne prislúcha aj názov finančný sprostredkovateľ, a nie poradca.

Nemýľte si finančného agenta a finančného poradcu. Kto je kto?

 V závislosti od druhu vykonávanej činnosti a rozsahu oprávnenia zákon špecifikuje tieto kategórie osôb vykonávajúce finančné sprostredkovanie, resp. poskytujúce finančné poradenstvo:

-          Finančný agent je osoba vykonávajúca finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.

-          Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou. V tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Na svoju činnosť potrebuje povolenie Národnej banky Slovenska.

-          Viazaný finančný agent taktiež vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, avšak v tom istom čase môže mať uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou (s výnimkou v sektore poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať súčasne uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou životnou poisťovňou a zároveň najviac s jednou neživotnou poisťovňou). Na výkon činnosti potrebuje platný zápis v registri vedenom NBS.

-          Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. V tom istom čase môže mať uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Na výkon činnosti potrebuje platný zápis v registri vedenom NBS.

-          Finančný poradca je osoba vykonávajúca finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom. Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. Na svoju činnosť potrebuje povolenie Národnej banky Slovenska.

Stupne odbornej spôsobilosti

Pri rozhodovaní, komu je najlepšie dôverovať, nám pomôže aj samotný zákon. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý upravuje stupne odbornej spôsobilosti agentov či poradcov.

stupeň odbornej spôsobilosti

kategória finančného agenta (FA)

požiadavky

požiadavky je potrebné splniť najneskôr

vzdelanie

prax na finančnom trhu

osobitné finančné vzdelávanie

odborná skúška

základný

VFA + jeho zamestnanci

stredné odborné

nie

áno

nie

do 3 mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa paragrafu 13 zákona č. 186/2009 Z. z.

PFA + jeho zamestnanci

VIA + jeho zamestnanci

stredný

PFA

1. stredné odborné

1rok

áno

áno

pred podaním návrhu na zápis do príslušného podregistra

zamestnanci SFA

2. úplne stredné

nie

áno

3. vysokoškolské

nie

nie

vyšší

SFA

1. stredné odborné

5 rokov

áno

áno

pred podaním žiadosti o udelenie povolenia

zamestnanci FP

2. úplne stredné

3 roky

áno

3. vysokoškolské

3 roky

nie

najvyšší

FP

1. úplne stredné

10 rokov

áno

áno

pred podaním žiadosti o udelenie povolenia

2. vysokoškolské

5 rokov

nie

áno

FA - samostatný finančný agent
VFA - viazaný finančný agent
PFA - podriadený finančný agent
VIA - viazaný investičný agent
FP - finančný poradca

(Zdroj: www.nbs.sk)

Komu teda naozaj dôverovať?

Najistejšie je dostať odporúčanie na konkrétneho agenta. Finanční agenti môžu podnikať len na základe registrácie v evidencii NBS, ktorá je verejná, a tak si ich môžete ešte preveriť. Stačí využiť databázu na webovej stránke NBS  a zistíte, či má agent oprávnenie a skúšky odbornosti a či je evidovaní pod finančnou inštitúciou alebo finančným agentom. 

 Na druhej strane veľa o finančnom agentovi povie aj vlastná osobná skúsenosť a vyhodnotenie spolupráce s ním.

Zhrnutie: 7 vecí na čo si dávať pozor

  1. Ujasniť si, či ide o finančného agenta/sprostredkovateľa alebo finančného poradcu
  2. Zistiť, či ide o samostatného finančného agenta (viac produktov, viac finančných inštitúcií) alebo viazaného (produkty spoločnosti, pre ktorú pracuje).
  3. V prípade viazaného, resp. podriadeného – zaujímať sa o spoločnosť, pre ktorú pracuje
  4. Preveriť jeho registráciu v databáze NBS
  5. Overiť, či prešiel skúškou odbornosti v danom sektore finančných produktov a všímať si jeho odbornú znalosť
  6. Preveriť, či je členom v profesijných organizáciách (napríklad AFISP)
  7. Všímať si jeho profesionalitu a prístup (agent, ktorí sa o vás po podpise zmluvy prestane zaujímať, nie je dobrá voľba).