Finančné správy 1. časť. Základné pojmy, ktoré musíte ovládať

Z viacerých dostupných prieskumov vyplýva, že Slováci nemajú dobrý prístup k vedeniu svojich financií, napr. majú nedostatočný prehľad o svojich výdavkoch, nevytvárajú si finančnú rezervu ai.

Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa dennodenne stretáme, veľké percento z nás nie je schopné zorientovať sa v konkrétnych podmienkach a parametroch jednotlivých finančných produktov a služieb. Prieskumy poukazujú na nízku úroveň našej finančnej gramotnosti.

 V súčasnosti takmer každý z nás využíva rôzne finančné produkty a služby. Máme bankové účty, debetnú či kreditnú kartu, investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok.

Napriek tomu je naša finančná gramotnosť podpriemerná a často krát podpisujem zmluvy, ktorým nie úplne rozumieme.

Čo vlastne znamená finančná gramotnosť?

Definície finančnej gramotnosti sú rôzne. Môžeme však hovoriť o súbore znalostí človeka, ktoré mu umožňujú porozumieť financiám a ovplyvňujú jeho schopnosť správne s nimi zaobchádzať.

Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia negatívne zasahuje do našich životov. 

Aké základné pojmy by mal ovládať každý z nás?

Predstava, že prídeme na pracovisko niektorej z finančných inštitúcií  a klientsky pracovník na Vás spustí „spŕšku“ odborných výrazov, ktorým nerozumieme, nie je nič príjemné.

Podobne nepríjemnej situácií môžeme predísť, ak si ozrejmime niekoľko základných  bankových pojmov.

 V 1. časti našich finančných správ nájdete všeobecné bankové pojmy rozdelené do 3 skupín, ktoré sme vybrali zo slovníka základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti:

 1.     POJMY SÚVISIACE S PLATOBNÝM STYKOM

Bežný účet –je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.

Číslo bankového účtu - je jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu.

Disponibilný zostatok  -  predstavuje sumu peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte - "povolený debet“.

Devízový účet  - je bežný účet vedený v inej mene ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle aj iné úročenie.

Platobná karta - Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

Embosovaná platobná karta - je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu ako sú - meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Touto kartou je možné platiť u obchodníkov v zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál.

Debetná karta - je platobná karta, ktorá umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobnej karta môže byť vydaná len k bežnému účtu, nemôže existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze a najviac môže vybrať peniaze do výšky disponibilného zostatku.

IBAN (International Bank Account Number) - medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. Prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny. Ďalšie dva znaky sú povinné numerické a prestavujú kontrolné číslice a posledná časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.

 2.     POJMY SÚVISIACE S ÚVEROVÝMI PRODUKTAMI

Úrok - je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora.

Úroková sadzba - je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.

Fixná úroková sadzba - je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

Hypotéka -je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu.

Kreditná karta - je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky  úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 - 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 - 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver) - je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do „mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) - predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

Spotrebiteľské úvery - sú špecifické typy úveru v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Spotrebiteľským úverom je každý úver, poskytnutý na viac ako 3 mesiace, v rozpätí od 200 do 20 000 eur, ktorého účel nie je zabezpečenie bývania a je splácaný viac ako 4 splátkami. Najčastejšími úvermi, ktoré sa riadia podľa tohto zákona, sú spotrebiteľské úvery od bánk, kreditné karty, lízing, úvery a pôžičky splátkových spoločností.

Stavebný úver - je špecifický typ úveru, poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený najmä na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

Bezúročné obdobie - je v prípade kreditnej karty doba, počas ktorej klient neplatí banke úroky z čerpaného úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

Istina - je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

p. a. (Per annum) - je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad: pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5% z vložených peňazí.

 3.     POJMY SÚVISIACE S INVESTOVANÍM A SPORENÍM

Investovanie - je činnosť zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko, vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

Cenný papier -  je peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t.j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane prestavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný t.j. dematerializovaný cenný papier).

Podielový fond – spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Sporenie - je proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie cieľov a investovanie.

 Sporiaci účet - je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte.

Stavebné sporenie - je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver.

Termínovaný vklad - je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

Vkladná knižka - je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad). Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.

 

Ak premýšľate nad investovaním, ale máte pocit, že sa potrebujete lepšie zorientovať v odbornej terminológií z oblasti investovania, nenechajte si ujsť 2. číslo našich finančných správ.